Impact of the accounting standards applied on the assessment of the financial situation of a company from the mining sector

  • Michał Wierzbięta -
Keywords: finance, standard, accounting, company, mining

Abstract

The discrepancies between the Polish balance sheet law and the International Financial Reporting Standards (IFRS) with regard to the recognition and presentation of economic events may in some cases have a significant impact on the financial data of the entities applying selected standards. Having regard to the Polish legal system, which imposes the obligation to apply IFRS on listed entities, at the same time excluding this possibility for other entities, it is interesting to attempt to verify the potential comparability of specific companies with a similar profile, operating in the same industry. The aim of the paper is to identify and assess the impact of the accounting standards applied on the key financial ratios and data of an entity operating in the mining industry. The research method used in the paper is financial analysis. The data used for the analyses cover the years 2007–2015.

References

Adamik-Citak M. Porównanie informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym prezentowanym według MSSF ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskim prawem bilansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 60(116), Warszawa 2011
Adamkiewicz Z., Samolik M., Zawadzki P., Supera K., Tendera P. Kompletny Obraz. Praktyczny przewodnik po MSSF, Infor Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2014, s.85
Gabrusewicz W. Podstawy analizy finansowej, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 120-121
Grabiński K., Kędzior M. Bilanse według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Rachunkowość 2007 nr 11, s.9, 15-16 (9-21)
Jantoń-Drozdowska E., Mikołajewicz-Woźniak A., Analiza Finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s.131
Kędzior M., Grabiński K. Forma prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych a ich użyteczność – przegląd wybranych zagadnień, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2(974) 2018, s.42-43
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 Środki Trwałe (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 poz.105)
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2004), International Accounting Standard Board, IFRS Foundation, London, s.58
Prewysz-Kwinto P., Voss G. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w sprawozdaniach Finansowych największych grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 268 2016, s. 181
Rozporządzenie (WE) nr1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Dz.U. WE L 243 z 11.09.2002
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 7, poz. 34 ze zm.)
Seredyński R., Krupa M., Stawowy A., Jałowiecka-Madeja S. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009, s.82, s.129
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej za lata 2007 – 2015 sporządzone wg MSSF
Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej za lata 2007 – 2015 sporządzone wg Ustawy o Rachunkowości
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316)
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981)
Wędzki D. „Analiza wskaźnikowa Sprawozdania finansowego Tom 1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009, s.38
Published
2018-12-28
Section
Economics