Local Government Debt Control by Regional Chambers of Audit – Current Status and Expectations

  • Miroslaw Legutko Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Keywords: debt, deficit, budget, local government, audit

Abstract

The aim of this paper was to evaluate the system of control over local government debt exercised by the Regional Chambers of Audit (RCA) and to present the conclusions and expectations resulting from this assessment both generated by the RCA and applicable to the RCA within the scope of conducted debt audits. The method applied to assess legal regulations included analysis of legislative documents, i.e. primarily the Constitution, the Public Finance Act of 27 August 2009, Act of 7 October 1992 on Regional Chambers of Audit and the Regulation of the Minister of Finance of 28 December 2011 on the detailed manner of classifying debt titles classified as public debt. The analyses contained in this paper cover the period from 2014, when the Individual Debt Ratio defined in art. 243 of the Public Finance Act came into force, until 2018. The presented data and regulations confirm the correct functioning of the extensive control system in this respect. Every year, the number of negative assessments of local government debts decreases. However, it seems necessary to eliminate negative phenomena, such as: extending debt repayment period, use of unlimited types of debt titles and falsification of reporting data. The elimination of these negative phenomena may be achieved through amendments to the currently binding law regulating obtaining funding by local governments.

References

Dubiel Z, Regionalna izba obrachunkowa jako organ nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, [In:] M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasiak, T. Bojarski (Eds.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997, p. 217.

Jastrzębska M. Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Nr 4, 2017. p. 2.

Konberger-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015, No. 1–2, p. 41.

Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, No. 4(2). p 78.

Ofiarska M., Ofiarski Z., Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego [In:] Samorząd – Finanse – Nadzór i Kontrola, XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer Polska SA Warszawa 2013, p. 269.

Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, WN PWN Warszawa 2005, p. 331.

Owsiak. S., Finanse publiczne, współczesne ujęcie, WN PWN Warszawa 2017, p. 633.

Walczak P. (Ed.) Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, C.H. Beck, Warszawa 2017, p. 726.

Wójcik Z. Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. [In:] Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wrocław 2003, p. 50.

Zimmermann J. Prawo administracyjne. Warszawa 2009, p. 234.

Dane Ministerstwa Finansów (2018) Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw./2017 [Data of the Ministry of Finance (2018) Public Finance Sector Debt IV quarter of 2014] retrieved from https://www.finanse.mf.gov.pl

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,poz.483 ze zm.) [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483, as amended)]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1766). [Regulation of the Minister of Finance of December 28, 2011 on the detailed manner of classifying debt titles classified as public debt (Journal of Laws 2011 No. 298, item 1766)].

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Dz. U. Nr 157, poz. 1241. [The Act Provisions introducing the Public Finance Act of 27 August 2009 – Journal of Laws No. 157, item 1241].

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2017, poz. 2077, ze zm.). [The Public Finance Act of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2017, item 2077, as amended)]

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r. (Dz.U. z 2016, poz. 561). [The Act on Regional Chambers of Audit of October 7, 1992 (Journal of Laws of 2016, item 561)].

Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych. Druk sejmowy nr 1181 VI kadencja Sejmu. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181. [Rationale for the draft Public Finance Act. Sejm Paper No. 1181 The 6th term of the Sejm. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181].

Published
2018-09-25
Section
Economics