Local Government Debt Control by Regional Chambers of Audit – Current Status and Expectations

  • Miroslaw Legutko Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Keywords: debt, deficit, budget, local government, audit

Abstract

Celem opracowania była ocena uregulowań prawnych dotyczących kontroli długu jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe.

Ocena uregulowań prawnych została przeprowadzona z zastosowaniem metody analizy dokumentów o charakterze legislacyjnym, tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016, poz. 561) jak również rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1766).  Analizy zawarte w artykule obejmują okres od roku 2014 kiedy to zastosowanie zaczął mieć indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych do roku 2018.

          Przedstawione dane i uregulowania potwierdzają prawidłowość funkcjonowania rozbudowanego systemu kontroli w tym zakresie. Maleje liczba negatywnych opinii dotyczących zaciąganego przez JST długu. Jednocześnie jednak zachodzi konieczność wyeliminowania negatywnych zjawisk jak: rozciąganie spłaty długu w czasie, ucieczka w nielimitowane rodzaje zadłużenia, fałszowanie danych sprawozdawczych. Eliminacja tych zjawisk może nastąpić poprzez zmiany przepisów.  

References

Dubiel Z, Regionalna izba obrachunkowa jako organ nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych, [In:] M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasiak, T. Bojarski (Eds.), Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, Lublin 1997, p. 217.

Jastrzębska M. Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Nr 4, 2017. p. 2.

Konberger-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015, No. 1–2, p. 41.

Langer M., Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego – próba oceny zjawiska, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, No. 4(2). p 78.

Ofiarska M., Ofiarski Z., Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego [In:] Samorząd – Finanse – Nadzór i Kontrola, XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wolters Kluwer Polska SA Warszawa 2013, p. 269.

Owsiak S., Finanse publiczne, teoria i praktyka, WN PWN Warszawa 2005, p. 331.

Owsiak. S., Finanse publiczne, współczesne ujęcie, WN PWN Warszawa 2017, p. 633.

Walczak P. (Ed.) Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, C.H. Beck, Warszawa 2017, p. 726.

Wójcik Z. Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. [In:] Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wrocław 2003, p. 50.

Zimmermann J. Prawo administracyjne. Warszawa 2009, p. 234.

Dane Ministerstwa Finansów (2018) Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw./2017 [Data of the Ministry of Finance (2018) Public Finance Sector Debt IV quarter of 2014] retrieved from https://www.finanse.mf.gov.pl

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78,poz.483 ze zm.) [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483, as amended)]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1766). [Regulation of the Minister of Finance of December 28, 2011 on the detailed manner of classifying debt titles classified as public debt (Journal of Laws 2011 No. 298, item 1766)].

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Dz. U. Nr 157, poz. 1241. [The Act Provisions introducing the Public Finance Act of 27 August 2009 – Journal of Laws No. 157, item 1241].

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2017, poz. 2077, ze zm.). [The Public Finance Act of 27 August 2009 (Journal of Laws of 2017, item 2077, as amended)]

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 r. (Dz.U. z 2016, poz. 561). [The Act on Regional Chambers of Audit of October 7, 1992 (Journal of Laws of 2016, item 561)].

Uzasadnienie do projektu ustawy o finansach publicznych. Druk sejmowy nr 1181 VI kadencja Sejmu. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181. [Rationale for the draft Public Finance Act. Sejm Paper No. 1181 The 6th term of the Sejm. http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1181].

Published
2018-09-25
Section
Economics