Działania Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego

  • Małgorzata Kozłowska UTH Radom
Keywords: Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ruch drogowy, autobus

Abstract

Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. Wypadki przyczyniają się nie tylko do olbrzymich szkód społecznych, ale również powodują kolosalne koszty ekonomiczne, związane z utratą produktywności czy też transferami socjalnymi. Szczególną grupą uczestników ruchu drogowego są dzieci i młodzież, którzy nie mają wpływu na przebieg zdarzenia drogowego, często stają się jego ofiarami. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego policjanci garnizonu mazowieckiego od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS, a bezpośrednio po nich akcję „Bezpieczne Wakacje 2019”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.

References

1. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
2. Dyr T., Kozłowska M., Sikorski S., Efekty działań Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 12.
3. Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, “Central European Review of Economics and Finance” 2014, Vol. 6, No. 3.
4. Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, “Central European Review of Economics and Finance” 2017, Vol. 21, No. 5, DOI: 10.24136/ceref.2017.019.
5. Global Status Report on Road Safety 2015, World Health Organization, 2015, DOI: 10.1136/injuryprev-2013-040775.
6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, COM 389 (2010).
7. Pismo Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku z dnia 18.11.2019 r. l.dz. PL-R-5776/19.
8. Priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018 (okres obowiązywania przedłużony do 2020 roku).
9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz. U. 2018, poz. 1990 ze zm.
11. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji: t.j. Dz. U. 2019, poz. 161 ze zm.
12. Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół, Raport Najwyższej Izby Kontroli, Poznań 2016.
13. Wyniki akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” KWP z siedzibą w Radomiu.
14. Wyniki działań kontrolnych Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu, Komenda Wojewódzka Policji, Radom 2019.
15. Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego.
Published
2020-01-23
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology