Lokalizacja wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w odniesieniu do sieci dróg polski wschodniej / Location of selected production enterprises with regard to the road network of the Eastern Poland

  • Piotr Pawlak Instytut Transportu Samochodowego (Motor Transport Institute)
  • Ewa Kamińska
Keywords: transport, roads network, transport factor, location, location factors, roads, enterprise

Abstract

W artykule omówione zostały kwestie lokalizacji wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w odniesieniu do sieci dróg polski wschodniej. Infrastruktura drogowa jest jednym z najistotniejszych czynników lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych. W sytuacjach gdy mamy do czynienia z zakładami, które z różnych powodów powstały gdzieś na uboczu, przedsiębiorcy starają się jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę drogową. Ostatnia dekada to prężny rozwój dróg najwyższej kategorii w Polsce, jednak na wschodzie kraju przemiany te następują wolniej. Polska Wschodnia jest dobrym regionem do analizy tego typu zagadnień, ponieważ na obszarze tym, z różnych względów, kumulują się problemy infrastrukturalne, zwłaszcza w odniesieniu do sieci dróg. W pierwszej części artykułu opisany został czynnik transportu, jako jednego z grupy czynników lokalizacji i krótko omówiono obecną sieć dróg najwyższej kategorii w regionie wschodnim kraju. Druga część artykułu to opis trzech przedsiębiorstw produkcyjnych z tego regionu i analiza ich lokalizacji w odniesieniu do obecnej i planowanej sieci dróg.

The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of manufacturing enterprises. During its activity, entrepreneurs try to use existing road infrastructures. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.

References

1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2014.
2. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Koszty w transporcie samochodowym, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2011.
3. Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B., Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach teryto-rialnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2018
4. Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6.
5. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka, 2014, nr 3.
6. Brdulak J., Pawlak P., Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1.
7. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, materiały dydaktyczne nr. 55, Poznań 1999.
8. Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010.
9. Dziewoński K., Malisz B., 1978, Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Studia KPZK PAN, 62, Warszawa.
10. Fierla I., Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987.
11. Gorzelak G. (red.) Przemiany polskiej przestrzeni, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lo-kalnego, 19 (52), Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa 1997.
12. Kuciński K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
13. Wieloński A., Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 2007.
14. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
15. www.bankier.pl
16. www.gddkia.gov.pl
17. www.hsw.pl
18. www.radzyn-podl.pl
19. www.spomlek.pl
20. www.wierzejki.pl
Published
2020-02-18
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency