Pomiary skuteczności hamowania w stacjach kontroli pojazdów

  • Adrian Malinowski Politechnika Gdańska
  • Paula Szczepańska
  • Piotr Mioduszewski
  • Stanisław Taryma
Keywords: Badanie technicze, Stacja kontroli pojazdów, Pojazd zabytkowy, Diagnosta samochodowy, Rzeczoznawca samochodowy, Pomiar, Skuteczność hamowania

Abstract

Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.

References

[1] Szczepańska P.: Analiza i wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo ruchu, Projekt dyplomowy inżynierski, Politechnika Gdańska, 2018.
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, Dziennik Ustaw z 2015 roku poz. 776 z dnia 2 lipca 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami.
[3] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, Dziennik Ustaw z 2016 roku poz. 2022 z dnia 15 grudnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Published
2019-11-09
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests