Istota strategii eksploatacji wg kryteriów niezawodności

The essence of the exploitation strategy according to reliability criteria

  • Tomasz Goliasz Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Józef Pszczółkowski Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
Keywords: eksploatacja, strategia eksploatacji, niezawodność, RCM (Reliability Centered Mainte-nance)

Abstract

The article discusses the strategies for using the equipment. The authors remind the evolution of the development of exploitation strategies. The exploitation strategy according to reliability and the possibilities of its application in the aspect of supporting the decision process of equipment operation is analyzed. The RCM strategy is discussed, which can be successfully applied in the aspect of the reliability of the implementation of, among others, production processes in the enterprise.

References

1. Legutko S. Trendy rozwojowe utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i niezawodność 2/2009.
2. Jasiulewicz-Kaczmarek M., Współczesne koncepcje utrzymania ruchu infrastruktury technologicznej przedsiębiorstwa: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Poznań: Wydawca - Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2005: 127-134.
3. Moubray J., Maintenance management – a new paradigm, Maintenance, 1996.
4. Piersiala S., Trzcieliński S., Systemy utrzymania ruchu, w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Poznań: Wydawca Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2005: 114-126.
5. Wykład. Barański R., AGH, „Diagnostyka maszyn pomiary”
6. Legutko S. „Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń”, WSiP, Warszawa 2004.
7. Napiórkowski J., Drożyner P., i inni, Podstawy budowy i eksploatacji pojazdów i maszyn, UWM, Olsztyn 2013.
8. Frank G., Chockie P.E. Alan, Aging Management and Life Ex-tension in the US Nuclear Power Industry, October 2006.
9. Breiing A. J., Critical consideration and improvement of the FMEA, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland 2002.
10. Gołaś H., Mazur A., Wdrażanie systemu zarządzania jakością, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
11. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością teoria i praktyka, PWN, Poznań 1990.
12. Hassan A., Siadat A., Dantan J., Patrick M., Conceptual process planning – an improvement approach using QFD, FMEA, and ABC methods, Robotics and Computer – Integrated Manufacturing 2009.
13. Werbińska-Wojciechowska S., Narzędzia i metody analizy uszkodzeń obiektu technicznego. Przyczyny i rodzaje uszkodzeń, wykład, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2013.
14. http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/fmea.html
15. Misztal A., Connecting and applying the FTA and FMEA methods together, w: Some problems and methods of ergonomics and quality management, red. A. Borucki, L. Pacholski, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 153–163.,
16. Mikołajczyk J., „Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ruchu – RCM”, „Zeszyty naukowe Poli-techniki Poznańskiej, nr 61, „Organizacja i zarządzanie” 2013.
17. Islam H. Afefy, “Reliability-Centered Maintenance Methodology and Application: A Case Study”, Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Fayoum University, Al Fayum, Egypt, Engineering, 2010, 2, 863-873
Published
2019-07-10
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests