Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym

Ensurance of the quality and safety of food products in road transport

  • Magdalena Satora Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów
  • Maciej Szkoda Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych
Keywords: transport produktów żywnościowych, wymagania techniczno-prawne, jakość, bezpieczeństwo

Abstract

The article presents the issues of ensuring the quality and safety of food products in road transport. The article discusses selected legal acts related to road transport of food, including the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP) and the Hazard Analysis and Critical Control Points System (HACCP). The general characteristics of the entire process of transporting food products were presented and vehicles adapted to carry it out were discussed. Next, refrigerated semitrailers were described, as well as requirements for temperatures and vehicles in which the entire food supply process takes place. An analysis of statistical data on the transport of food products in Poland in the years 2008-2016 was also carried out.

References

1. Błaszczyk I., Błaszczyk P., Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w transporcie zgodnie z aktami prawnymi Unii Europejskiej, „Logi-styka” 2014, nr 3.
2. Tereszkiewicz K., Choroszy K., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w transporcie, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.
3. Konecka, S., Stajniak, M., Szopik-Depczyńska, K., Transport pro-duktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2016, nr 11.
4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225).
5. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w za-kresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002).
6. Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu prze-znaczonych do tych przewozów (ATP), przyjęta w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz.U. 2015 poz. 667).
7. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004).
8. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/rasff/ (dostęp z dnia 14.03.2019).
9. www.chlodnie.eu (dostęp z dnia 14.03.2019).
10. Krzewińska A., Matysek A., Wymagania stawiane środkom transportu żywności, „Autobusy - technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2012, nr 5.
11. GUS, Transport i łączność – wyniki działalności w 2017 roku, Warszawa 2018.
12. GUS, Transport i łączność – wyniki działalności z lat 2008-2016.
Published
2019-07-09
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology