Rola OZE w europejskim systemie energetycznym

The role of RES in the European energy system

  • Beata Zakrzewska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Konrad Rojek Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Keywords: odnawialne źródła energii (OZE), polityka energetyczna

Abstract

The purpose of the article is to show the role of RES in the European energy system. The article presents the role of renewable energy sources (RES) in the production of electricity in the European Union (EU). The position of Europe in comparison to other countries in the global renewable energy market is shown. The latest statistical data was used for this purpose. The analysis covered the years 2004-2017. The article also includes a forecast of electricity production from renewable sources by 2050.

References

1. Bartnik R., Bartnik B., Rachunek ekonomiczny w energetyce, Wyd. WNT, Warszawa 2014.
2. Dyr. T., Misiurski P., Ziółkowska K., Costs and benefits of using buses fueled by natural gas in public transport, Journal of cleaner Production 2019. Vol.225.
3. Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
4. Dziekoński Ł., Wyzwanie dla polskiej energetyki, “Ekonomia
i rynek”, dod. Do „Rzeczpospolitej” z dnia 9 grudnia 2015 r.
5. European Commission, EU Reference Scenario 2016. Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050, s. 144 oraz EU Open Data Portal, http://data.europa.eu (dostęp 18.05.2019).
6. Eurostat, www.ec.europa.eu (dostęp 17.05.2019).
7. Fundacja im. Heinricha Bölla oraz Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Atlas energii. Fakty i dane o energetyce odnawialnej w Europie, 2018.
8. Hader M., Hertel G., Korfer-Schun M., Stoppacher J., Szybki rozwój energetyki odnawialnej, Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
9. IRENA – International Renewable Energy Agency, Renewable Energy and Jobs Annual Review 2018, IRENA, Masdar City 2018.
10. IRENA – International Renewable Energy Agency, www.irena.org (dostęp 19.05.2019).
11. Janik W., Kaproń H., Paździor A., Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych, „Rynek Energii” 2018, nr 2.
12. Jankovic V., Mitwallyova H., The potential ad the Osage
of renewable energy in the Czech Republic, “International journal of Social Sciences” 2014, Vol. III (4).
13. Jedlińska K., Olkuski T., The decision – making process in the EU in the field of energy policy, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2019, Vol. 22.
14. Kurzak L., Energia odnawialna – rola i scenariusze rozwoju w Polsce, [w:] Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, praca zbiorowa pod red. T. Bobki, J. Ratajczyka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
15. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. z 2017r., poz. 1148 ze zm.
16. World Energy Resources. 2013 Survey, World Energy Council, London 2016 – por. https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/World-Energy-Resources_SummaryReport_2016.pdf; https://ec.europa.eu/commission/index_pl [dostęp 06.06.2019].
17. Zakrzewska B., Zrównoważony rozwój a jakość życia, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2019, nr 4.
Published
2019-07-10
Section
Logistyka/Logistics