Radomski Rower Miejski jako alternatywny środek transportu w mieście

Radom City Bike as an Alternative Means of Transport In the City

  • Marzenna Dębowska-Mróz K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Piotr Lis K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
  • Sebastian Pawłowski K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Keywords: Bike, transport needs, displacements in cities

Abstract

The article discusses the basic aspects related to the functioning of the city bike system as a means of transport to meet transport needs in Radom. The system characteristics were presented and selected statistical data describing the Radom City Bike were presented.

W artykule omówiony podstawowe aspekty związane z funkcjonowaniem systemu roweru miejskiego jako środka transportu do realizacji potrzeb transportowych w Radomiu. Zaprezentowano charakterystykę systemu oraz przedstawiono wybrane dane statystyczne charakteryzujące Radomski Rower Miejski.

References

Bandrowska-Kaim A., Dębowska-Mróz M., Repeć R., Ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w Radomiu, „Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 12.

Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Methods for Safety Assessment of Unprotected Road Traffic Users, Transport Means 2018 Proceedings of the 22nd International Scientific Conference, Part I.

Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Bicycle as an Element of Shaping the Urban Mobility Policy, Transport Means 2018 Proceedings of the 22nd International Scientific Conference, Part I.

Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Selected Aspects of the Choice Preference Assessments of the Methods of People Movements Carried out in Cities, Transport Means 2018 Proceedings of the 22nd International Scientific Conference, Part I.

Dębowska-Mróz M., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R., Rogowski A., Systemy taryfowe w komunikacji miejskiej w wybranych miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 226 (12).

Dębowska-Mróz M., Lis P., Kształtowanie przestrzeni transportowej dedykowanej pieszym i rowerzystom jako element poprawy mobilności w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.

Dębowska-Mróz M., Lis P., Pawłowski S., Specyfika funkcjonowania systemu roweru miejskiego na przykładzie miasta Radomia, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 226 (12).

Dębowska-Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Analiza zmian natężenia ruchu drogowego na wybranych ciągach komunikacyjnych w Radomiu, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.

Dębowska-Mróz M., Wójcik E, Kacprzak M., Analiza rozkładu natężenia w układzie ulicznym Radomia, „Logistyka” 2012, nr 3.

Dębowska-Mróz M., Zawisza T., Ocena napełnienia samochodów osobowych w aspekcie poprawy wykorzystania przestrzeni transpor-towej w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.

Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 10.

http://wrower.pl/miasto/rower-miejski-wypozyczalnia-rowerow,2183.html (dostęp: 10.11.2018 r.).

http://www.bractworowerowe.ats.pl (dostęp: 14.12.2018 r.).

https://nextbike.pl/news/w-radomiu-wystartowal-pilotazowy-system-rowerow-miejskich (dostęp: 6.09.2018 r.).

https://nextbike.pl/o-nextbike (dostęp: 11.12.2018 r.).

Janecki R., Nowa kultura mobilności jako kierunek rozwoju transportu miejskiego i regionalnego w województwie śląskim, Studia Eko-nomiczne, 2013, t. 143.

Mroczek M., Infrastruktura rowerowa w budżecie obywatelskim miasta Łodzi, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 225 (11).

Ranking Systemów Rowerów Miejskich 2018: https://www.dadelo.pl (dostęp: 12.11.2018 r.).

Rowery publiczne w polskich miastach, 2018: http://www.miasto2077.pl/ (dostęp: 11.12.2018 r.).

Stowarzyszenie Transportu Publicznego, Biała księga mobilności: www.transport-publiczny.pl/BKM/BialaKsiegaMobilnosci 2015.pdf (dostęp: 11.12.2018 r.).

Published
2019-04-24
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems