Aplikacja OnTime firmy Pixel jako instrument kreowania zrównoważonej mobilności w miastach

OnTime application by Pixel, as sustainable mobility creating tool in the cities

  • Tadeusz Dyr K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal Sciences
Keywords: intelligent transport systems;, sustainable mobility;

Abstract

Intelligent transport systems are essential factor of dealing with cities’ communication issues. Their implementation enables sustainable mobility planning. In consequence it reduces congestions and transport’s negative impact on the environment. In this article, with theoretical considerations in the background, has been presented piece of one the most intelligent transport system – OnTime application by Pixel.

References

1. Biała księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM (2011) 144.
2. Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P., Smart cities in Europe, “Journal of Urban Technology” 2011, Vol. 18, No. 2.
3. Dyr T., Autonomiczny energetycznie system informacji przystankowej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
4. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
5. Dyr T., Konkurencyjna i zasobooszczędna mobilność w miastach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 1–2.
6. Dyr T., Kozłowska M., Koszty kongestii w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2018, nr 1–2.
7. Dyr T., Rusak Z., Tablice informacyjne XSTD i system monitoringu wizyjnego firmy Pixel, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 3.
8. Komninos N., Intelligent cities and globalization of innovation networks, Taylor & Francis, Londyn 2008.
9. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, COM (2013) 913.
10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Plan działania na rzecz mobilności w miastach, COM (2009) 490.
11. Komunikat Komisji Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
12. Kowalski Ł., Inteligentne miasta – przegląd rozwiązań, [w:] Soja M., Zborowski A. (red.), Miasto w badaniach geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
13. Mysłowski J., Wpływ inteligentnych systemów transportowych na rozwój motoryzacji, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 6.
14. Szmidt E., Mechanizmy działania systemów ITS i ich wpływ na BRD, „Transport Samochodowy” 2016, nr 4.
15. Tomaszewska W. J., Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 41, t. 2.
16. United Nations, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, New York 2014.
17. Wołek M., Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej w Polsce i w Europie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 12.
Published
2018-03-19
Section
Inteligentne Systemy Transportowe/Intelligent transport systems