Projektowanie skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi i bocznicami w świetle nowelizacji przepisów krajowych

Design principles for level crossings in the light of the amendment to the national regulations

  • Maciej Rochel Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
  • Paulina Szabłowska Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
Keywords: railway, public road, level crossing, regulations

Abstract

In the paper the impact of the amendment to national regulations - “Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami I ich usytuowanie” is discussed from the point of view of design process. The revision came into force on 16th October 2018, introducing many changes to the design of level crossings.

In the article the authors discuss the changes with regards to the visibility conditions, the intersection angle, the longitudinal profile of the road and the railway line. In addition, the issue of the road and railway track routing in the horizontal plane is discussed.

References

1. Dz.U. 2015 poz. 1744, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
2. Dz.U. 2018 poz. 1876, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. w sprawie warunków technicznych, ja-kim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocz-nic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
3. Szabłowska P., Przejazdy kolejowo-drogowe – stan prawny, warunki projektowania, wypadki i ich przyczyny, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, R.19, nr 6, rok 2018
4. Dz. U. Nr. 43, z późn. zm., Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
5. Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
6. https://www.google.com/maps
7. Młyńczak J., Piotr F., Przejazdy kolejowe – zmiany w przepisach, TTS, R.23, nr 12 rok 2016
Published
2019-02-26
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management