Poziom natężenia hałasu w otoczeniu pojazdów komunikacji zbiorowej

The level of noise In the surroundings of public transport vehicles

  • Karolina Trzyniec Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i energetyki, Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Surowców i Produktów Biologicznych
Keywords: noise, public transport, noise intensity, noise level

Abstract

The article discusses the problem of excessive noise levels In the city. Especially, this concerns Communications noise, chich is caused by public transport, such as: trans, buses and trams. The level of noise emitted by these vehicles was analyzed, ta king into account different hours and the measured values were compared with the limit values set In the normative documents (the Regulation of the Minister of the Environment of June, 14, 2017).

References

1. http://nop.ciop.pl/m6-3/m6-3_1.htm
2. Orczyk M. 2018. Analiza hałasu wewnętrznego autobusów komunikacji miejskiej.
3. https://www.ekologia.pl/drukuj/artykul/13646/
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (poz. 112)
5. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku
6. Szołtysek J., Twaróg S. 2012. Problematyka hałasu we współczesnych miastach. Studia miejskie, tom 6, str. 75-84
7. https://itunes.apple.com
8. https://pkk.info.pl
9. http://www.wirtualny-sekretariat-krakow.pl
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology