Badanie wpływu zmian w polskich wytycznych na wartości podstawowych parametrów geometrycznych linii kolejowych

Studying the impact of amendments in the Polish guidelines on the values of basic geometric parameters of railway lines

  • Dorota Błaszkiewicz Politechnika Krakowska
  • Paulina Szabłowska Politechnika Krakowska
Keywords: design, cant, transition curve, curve radius, geometric system parameters

Abstract

The article discusses changes in domestic regulations related to designing geometric systems of railway lines. Also, a model of calculating the basic parameters of geometric systems performed for three different (extreme) design examples was presented. The calculations were performed according to two guidelines.

References

1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
2. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 czerwca 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle klejowe i ich usytuowanie.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej;
4. PN-EN 13803 Kolejnictwo - Tor - Parametry projektowania toru w planie - Tor o szerokości 1435 mm i większej.
5. Standardy Techniczne; Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); TOM I – ZAŁĄCZNIK ST-T1-A6; UKŁADY GEOMETRYCZNE TORÓW WERSJA 1.0.; Warszawa 2017.
6. Standardy Techniczne; Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem); TOM I – Droga Szynowa, wersja 1.1, Warsza-wa 2017
Published
2019-02-26
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management