Ocena ryzyka realizacji międzynarodowych projektów logistyki miejskiej na przykładzie Low Carbon Logistics

Risk assessment of international urban logistics projects on the Low Carbon Logistics example

  • Kinga Kijewska Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Logistyki
  • Monika Krupa Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  • Stanisław Iwan Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Zakład Inteligentnych Systemów Decyzyjnych
Keywords: risk management, urban logistics, low-emission economy

Abstract

The main purpose of the article is to assess the risk of international projects on the Low Carbon Logistics example. In accomplishing the goal, an analysis of the risks could have an impact on the project implementation. The risks were selected by a group of experts chosen from participants of the project. People opinion directly related to the project, oriented in the realities of its implementation largely validates the results of the analysis. In the next step identified risk groups were developed for the next assessment,. Thanks to that authors select those of them which, have a large impact on the success of the project and a high probability of occurrence. These activities enabled the creation of a risk matrix for the internal assessment of the Low Carbon Logistics project.

References

1. Czajkowska K., Metody identyfikacji ryzyka w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwie, Journal of Modern Management Process, nr 1(2)/2017 s. 45; fi-le:///C:/Users/wej%C5%9Bcie/Downloads/33-113-1-PB.pdf; (na dzień 02.01.2018r.)
2. Frączkowski K., Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003r., s. 136
3. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe ,metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997r., s.234
4. Logistyka niskoemisyjna. Księga dobrej praktyki, http://lcl-project.eu/wp-content/uploads/ 2017/02/Deliverable-no.-4.1-LCL-Good-Practice-Book.pdf, na podstawie A. Mckinnon, Sh. Browne, A. Whiteing, Gren Logistics. Improving the Environmental Susta-inability of Logistics. KOGAN page 2010, s. 372, ISBN 978-0-7494-5678-8
5. Marciniak S. Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013r., s. 341
6. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, s. 21; https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podr%C4%99cznik_zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf (na dzień 02.01.2018r.)
7. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, s. 21; https://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/audytor/kontrolazarzadcza/podr%C4%99cznik_zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf; (na dzień 02.01.2018r.)
8. Rogalska M., Prognozowanie metodą delficką – metoda oceny prawidłowości prognoz, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 3 (157) 2010, s. 152
9. Skorupka D., Kuchta D., Górski M., Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Wrocław 2012r., s. 62; http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/zarz%C4%85dzanie%20ryzykiem%20w%20projekcie%20-%20po%20korekcie.pdf (na dzień 02.01.2018r.)
10. Stoner J.A.F., Wenkel Ch., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997r., s. 512
11. Sudoł S., Delficka metoda badawcza, Zarządzanie. Teoria i Praktyka 17 (3) 2016r., s. 70
12. Szołtysek J., Logistyka miasta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016r., s.34
13. Wirkus M., Kusio E., Zarządzanie interesariuszami jako czynnik sukcesu innowacyjnego projektu, Nauki o zarządzaniu 3(28)/ 2016r., s. 133
14. Zarzecki D., Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 690, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 51, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca S.A., Kraków 2012r., s.83
15. Ziarkowski R., Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formuło-waniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004r., s. 17
Published
2019-02-26
Section
Logistyka/Logistics