Badanie stanu izolacji termicznej pojazdu transportu zbiorowego – tramwaju przy wykorzystaniu pomiarów termowizyjnych

Thermal insulation of a public transport vehicle - tram with the use of thermal imaging measurements

  • Marta Chudzicka-Adamczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, Instytut Politechniczny
Keywords: infrared and thermal testing, thermal bridges, thermal insulation, thermal comfort, mass communication

Abstract

The article presents the possibility of using thermography to assess the quality of thermal insulation of public transport vehicles on the example of a tram. Such tests are aimed at detecting places where there is an uncontrolled heat loss. Thermographic tests were carried out for two trams: from the eighties of the twentieth century and from the present.

References

1. Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne Tom 2. Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2005.
2. Balaras C.A., Argiriou A.A., Infrared thermography thermography for building diagnostics, „Energy and Buildings” 2002, nr 34.
3. Bąk J., Bąk-Gajda D., Wybrane czynniki psychologiczne wpływają-ce na czas reakcji kierowcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2013, 5(96).
4. Dylla A., Fizyka cieplna budowli w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
5. Goldstein R. J., Application of aerial infrared thermography to measurement of building heat loss, „ASHRAE Transactions” 1978, 84 (1).
6. Gużda A., Szmolke N., Przykład rozkładu parametrów powietrza w autobusie komunikacji miejskiej, „Autobusy” 2016, nr 6.
7. Jarmużek P., Sawczuk W., Koncepcja zastosowania kamery termowizyjnej do oceny stanu wybranych zespołów silnika spali-nowego, „Logistyka” 2014, nr 3.
8. Jaworski J., Termografia budynków. Wykorzystanie obrazów termalnych w diagnostyce budynków, Dolnośląskie Wydawnictwo, Wrocław 2000.
9. Kwaśniowski S., Wymagania w zakresie mikroklimatu we wnętrzach pojazdów oraz kabin maszyn roboczych, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1995.
10. Mężyk A., Zamkowska S., Podnoszenie jakości usług w przewozach pasażerskich, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2004, nr 3.
11. Najmiec A., Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, „Bezpieczeństwo Pracy BP” 2012, nr 11.
12. Nieoczym A., Longwic R., Lotko W., Wstępna diagnostyka pojazdu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, „Autobusy” 2017, 6.
13. Omazda J., Omazda A., Rybiński J., Szajewska A., Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego w pomieszczeniu, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2012, tom 27, numer 3.
14. Orzechowski T., Skrobacki Z., Ocena stanu termicznego wnętrza kabiny samochodu, „Logistyka” 2015, nr 4.
15. Vidyasagar K., Sekhar Babu P., R. Ram Prasad, Train Tracking and the Signaling System using Infrared and Radio Frequency Technology, “International Journal of Computer Applications” 2015, Volume 119 – No.23.
16. Velt K. B., Daanen H. A. M., Optimal bus temperature for thermal comfort during a cool day, “Applied Ergonomics” 2017, 62.
17. Rakesh V. Pise, Parag D. Nikhar, Avinash H. Shelar, Review on railway track crack detection using IR transmitter and receiver, “International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)” 2017, Volume 04 - Issue: 01.
18. Sitarz M., Řezniček R., Mańka A., Hełka A., Badanie stanowisko-we zjawisk termicznych zachodzących w układzie koło kolejowe-klocek hamulcowy, „Czasopismo Techniczne. Mechanika” 2011, R. 108, z. 2-M.
19. Styła S., Wróbel K., Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej pod-czas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym, „Logistyka” 2011, nr 3.
20. Uściłowska A., Chudzicka-Adamczak M.: Comparison of the Temperature Distribution as a Result of Computer Simulation using the Method of Fundamental Solution with Infrared Image for the External Insulation of Building. TREFFTZ/MFS – The Joint In-ternational Conference on Trefftz Method VII and Method of Fundamental Solutions III, Hangzhou, China, October 11-13, 2015.
21. PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni.
22. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczenia wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
23. Krause Paweł, Steidl T., Nowoświat A., Jakościowa analiza termogramów w diagnostyce izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych w budynkach mieszkalnych.
http://www.lbe.org.pl/static/uploaded_files/jakosciowa-analiza-t-11/jakosciowa-analiza-termogramow.pdf; dostęp 30.11.2018.
24. https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Metro; dostęp 30.11.2018
25. https://www.testo.com/pl-PL/kamera-termowizyjna-testo-875-1i/p/0563-0875-V1, dostęp dnia 30.11.2018
26. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/100-lat-polsko-lodz-najdluzsza-linia-tramwajowa-przestaje-istniec/hvk4tc7, dostęp 30.11.2018
27. Kolej metra w Delhi wykorzystuje kamery termowizyjne Flir do monitorowania linii napowietrznych
http://termowizja.ibros.pl/index.php/informacje-
aktualnosci/zastosowanie-kamer-termowizyjnych-flir/item/155-kolej-metra-w-delhi-wykorzystuje-kamery-termowizyjne-flir-do-monitorowania-linii-napowietrznych, dostęp dnia 30.11.2018
28. https://www.testo.com/pl-PL/kamery-termowizyjne/oprogramowanie-irsoft
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests