Badania poziomu hałasu podczas przejazdu samochodu przez przejazd kolejowo – drogowy – badania rozpoznawcze

Studies of noise level during the railway crossing – initial research

  • Jakub Polasik Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
  • Konrad Waluś Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn
Keywords: noise, car noise, railway crossing

Abstract

Communication noise is one of the most onerous environmental factors. The development of the motorway network causes the increase of its emission due to the increased traffic of vehicles. The article presents the results of measurements of the level of sound emitted by a car vehicle railway crossing. The tests were carried out at the intersection of a road with two railway tracks located in Bolechowo. The sound level was measured by Brüel & Kjaer 2250 set on a tripod at a height of 1.6 m and a distance of 1 meter from the road reflecting noise reception by an adult person.

References

1. POLASIK J., WALUŚ Konrad J., Analysis of the force during overcoming roadblock – the prelimenary experimental tests, Transport Problems 2016, 2016 Volume 11 Issue 1, DOI 10.20858/tp.2016.11.1.11
2. WALUŚ Konrad J. , POLASIK J., MARKIEWICZ F., CIEŚLIK M., ADAMIEC J., Badania doświadczalne cech kinematycznych ruchu pojazdu typu „bus” podczas przejazdu przez przeszkodę, Logisty-ka 5/2014, str:1-8
3. Bezpieczeństwo ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo – drogowych, Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 200/2016/P/16/029/KIN, KIN.410.003.00.2016
4. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
5. Dyrektywa 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawia ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części oraz oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych dla tych pojazdów
6. Fotografia: http://www.enfonic.com/type-2270.html
7. Norma PN ISO-1996-2:1999 Akustyka, Opis i pomiary hałasu środowiskowego, Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu
8. LICOW R., POLASIK J., TOMASZEWSKI F., WALUŚ Konrad J., Podstawy teoretyczne zjawisk wibroakustycznych występujących na przejazdach kolejowo – drogowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport 2016, str. 205-216
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu z środowisku (Dz. U. nr 120 z dnia 5 lipca 2007r. poz.826)
10. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. „w sprawie warunków, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Akt prawny Dz.U. z 2015r. poz. 1744, Warszawa 2015
11. Kucharski R.J., Chyla A., Koszarny Z., Kraszewski M., Szymański Z., Sakowska P., Taras A.: Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ. Warszawa 2002 Biblioteka Monitoringu Środowiska
12. Zagrożenie hałasem, Wybrane zagadnienia. Opracowania tema-tyczne OT-612. Kancelaria Senatu, Luty 2012
Published
2019-02-25
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests