Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposoby poprawy jego poziomu na przykładzie miasta Bytom

The condition of road safety and ways to improve the level safety on the example of Bytom

  • Zbigniew Matuszak Akademia Morska w Szczecinie
  • Agnieszka Nowak Komenda Miejska Policji w Bytomiu
  • Iwona Żabińska Politechnika Śląska
Keywords: road safety, traffic incidents, Bytom

Abstract

In the article the problem of the road safety in Bytom based on analysis of the period 2013 – 2017 is presented. The types of traffic incidents and their classification are specified. Selected issues that have a particular impact on the safety level of road users, such as the number of road accidents, the reasons for their occurrence, the perpetrators of accidents and their consequences, are described. Actions and initiatives taken to improve safety were discussed. In addition, the paper evaluates  the effects of measures to improve road safety introduced in Bytom.

References

1. Annual Accident Report 2018: https://ec.europa.eu/transport/ road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/asr2018.pdf (dostęp: 15.11.2018).
2. Bąk J., Bąk-Gajda D., Wybrane czynniki psychologiczne wpływają-ce na czas reakcji kierowcy, „Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów” 2013, nr 5 (96).
3. Biała Księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskie-go obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Unia Europejska, Luksemburg 2011.
4. Brożyna E., Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 7 – 8, s.49 - 52.
5. Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011–2020; ITS BRD nr 1/2011 za http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_english.pdf
6. http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/88580,Nowy-system-radarowy-w-Bytomiu.html (dostęp 1 Grudnia 2018)
7. http://katowice.stat.gov.pl/infografiki/infografiki-aktualne/ludnosc-bytomia-2017-r-infografika,69,1.html (dostęp 1 Grudnia 2018).
8. Łukasik Z. i inni, Analiza stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10, s. 78 – 84.
9. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Dokument Przyjęty przez KRBRD uchwałą nr 5/2013 w dniu 20.06.2013 r., Warszawa 2013.
10. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011–2015 – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 marca 2011 r.
11. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015 – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 maja 2007 r.
12. Program realizacyjny na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 - przyjęty uchwałą 2/2018 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 5.04.2018 r.
13. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.
14. Strategia Rozwoju Transportu – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 r.
15. Strategia Sprawne Państwo – przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.
16. System ewidencji wypadków i kolizji w ruchu drogowym (SEWIK). (dostęp 23 sierpnia 2018).
17. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553
18. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń Dz.U. 1971 Nr 12 poz. 114
19. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230
20. Wachnicka J., Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach, „Transport Miejski i regionalny” 2012, nr 4, s. 21 – 24.
21. Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 paź-dziernika 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Poli-cję statystyki zdarzeń drogowych
22. IV Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: http://europa.eu/ rapid/press-release_MEMO-10–343_pl.htm oraz http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/ com_20072010_en.pdf
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology