Ocena użyteczności znaków zmiennej treści na przykładzie miasta Szczecin

Assessment of the usability of Variable Message Signs on the example of Szczecin

  • Katarzyna Sosik Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Inteligentnych Systemów Decyzyjnych
Keywords: telematics, Intelligent Transport Systems, Variable Message Signs, road traffic safety, road traffic management

Abstract

The transport telematics is understood as a concept that facilitates efficient and effective traffic management. The goal of the work was to assess the application of the chosen solution of Intelligent Transport Systems in terms of its usability / functionality for road users. The research was conducted by means of a direct questionnaire and concerned the area of application of VMS variable message signs in Szczecin.

References

1. Iwan S., Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu dostawczego w miastach, Wyd. Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
2. Sieregiejczyk M., Analiza możliwości wykorzystania systemów telematyki transportu w ochronie środowiska, „Logistyka” 2011, nr 6.
3. Tomaszewska E., Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, Tom 2, nr 41.
4. Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Wyd. Dyfin, Warszawa 2015.
5. Wydro K. B., Telematyka –znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2015, nr 1-2.
6. Koźlak A., Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, „Logistyka” 2008, nr 2.
7. Nowacki G. (red), Telematyka transportu drogowego, Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.
8. Jamrozik K., Oddziaływanie ITS na brd, http://edroga.pl.
9. Krystek R., Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu – Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu Drogowego, TOM I, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
10. Ważna A., Wpływ inteligentnych systemów transportowych na oszczędność czasu w transporcie pasażerskim, Logistyka 2014, nr 6.
11. Zych F., Transport w miastach – problemy modernizacji, osiągnięcia miast i oceny odbiorców usług transportowych, Kraków 2011, http://www.systemanaliz.pl/media/opracowania/Transport_2009.pdf [data dostępu: 23-11-2018].
12. Kornalewski L., Malasek J., Szczepaniak Z., Pionowe znaki drogowe o zmiennej treści – właściwości techniczno-użytkowe, „Drogownictwo” 2014, nr 1.
13. http://przeglad-its.pl/2012/06/12/mobilne-znaki-zmiennej-tresci-mozliwosci-zastosowania-podczas-imprez-masowych/ [data do-stępu: [18-11-2018].
14. Strategia rozwoju sektora transportu Województwa Zachodnio-pomorskiego do roku 2020, Szczecin 2010, http://eregion.wzp.pl [5-04-2016].
15. http://bip.um.szczecin.pl/files/C724E012D43542AE9C851F62627AC2AE/za%C5%82%C4%85cznik%20do%20%20zarz%C4%85dzenia%20458.docx [data dostępu: 20-11-2018]
16. https://autostrady.elamed.pl/material%5B25483%5D [data dostę-pu: 20-11-2018]
Published
2019-02-25
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology