Inwestycje infrastrukturalne na Odrzańskiej Drodze Wodnej - szanse i wyzwania w perspektywie do roku 2030

Infrastructure investments on the Odra Waterway - opportunities and challenges in the perspective of 2030

  • Magdalena Kaup Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Logistyki i Ekonomiki Transportu
  • Wojciech Ignalewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Żeglugi Śródlądowej
  • Piotr Durajczyk Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Keywords: inland shipping, The Oder River Waterway, infrastructure investments

Abstract

The presented article concerns the issues of planning infrastructure investments on the Oder Waterway. It analyzed the sources of financing infrastructural investments for ODW and the entities responsible for their implementation. It presents the factors stimulating and delaying the implementation of infrastructure investments at the ODW, as well as the scope of modernization and renovation works on prospects to 2020 and 2030.

References

1. Aktualizacja koncepcji regulacji cieku Odry Granicznej, Opracowanie skrócone do orzeczenia, Federalny Instytut Budownictwa Wodnego (BAW), Karlsruhe, maj 2014 r.
2. Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2014 r.
3. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
4. Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (Konwencja AGN), Genewa, styczeń 1996r.,
5. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 rok), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, styczeń 2013 r.
6. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa, czerwiec 2016 r.
Published
2019-02-26
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency