Prognoza popytu na rynku przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej

Forecast of demand on the passenger transport market in the European Union

  • Małgorzata Kozłowska UTH Radom
  • Grzegorz Cygan
Keywords: demand, passenger transport, linear regression model

Abstract

Popyt na rynku transportu pasażerskiego w UE stanowi bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia dostarczania społeczeństwu określonych usług komunikacyjnych, umożliwiających mu jednocześnie  różnorodność w jego doborze. Dobra znajomość specyfiki owego rynku, wykorzystanie odpowiednich danych statystycznych  go objaśniających oraz opracowanie autorskiego modelu ekonometrycznego zweryfikowanego poprzez odpowiednie testy statystyczne pozwala na ukazanie zależności determinujących jego rozwój w przedziale czasowym 2000-2015.

Demand on the passenger transport market in the EU is a very important issue from the point of view of providing the public with specific communication services, enabling at the same time diversity in its selection. Good knowledge of the specificity of this market, the use of relevant statistical data explaining it and the development of an original econometric model verified by appropriate statistical tests allows to show the relationships determining its development in the time range 2000-2015.

References

1. Abramowicz A., Abramowicz M., Konkurencja na rynku pasażerskich przewozów międzyaglomeracyjnych w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 5.
2. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 5–6.
4. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Technika Transportu Szynowego” 2013, nr 10.
5. Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 11–12.
6. Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 3.
7. Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 1–2.
8. Dyr T., Wełniec P., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2007, nr 1–2.
9. Gorlewski B., Czynniki kształtowania popytu na przewozy pasażerskie kolejami dużych prędkości – aspekt teoretyczny, „Technika Transportu Szynowego” 2010, nr 9.
10. Górecki B. R., Ekonometria podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
11. Kozłowska M., Popyt na rynku autobusowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.
12. Kozłowska M., Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 1–2.
13. Master Plan dla transportu koleowego w Polsce do 2030 roku.
14. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
15. Przyszłość należy do kolei dużych prędkości. Wywiad z Michel Leboeuf, Honorowym Przewodniczącym Komitetu UIC Intercity and High Speed, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 9.
16. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
17. Statistical Pocketbook 2014: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014.
18. Statistical Pocketbook 2015: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
19. Statistical Pocketbook 2016: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016.
20. Statistical Pocketbook 2017: EU Transport in Figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2017.
21. www.eurostat.pl (dostęp: 03.01.2018).
22. www.worldbank.pl (dostęp: 03.01.2018).
Published
2018-04-26
Section
Rynek i Marketing/Market and Marketing