Zagadnienia ochrony środowiska we współczesnych serwisach samochodowych.

  • Łukasz Mozga West Pomeranian University of Technology in Szczecin
  • Tomasz Stoeck, dr inż. West Pomeranian University of Technology in Szczecin
Keywords: Ekologia, Serwis, Ochrona Środowiska

Abstract

W artykule opisano aktualne wymogi prawne pod kątem ochrony środowiska jakie musi przestrzegać każdy serwis samochodowy na terenie kraju Rzeczpospolitej Polskiej. W artykule tym zawarto informacje dotyczące zobowiązań serwisów co do co rocznych raportów o danych odpadach powstałych podczas serwisowania pojazdów samochodowych, gromadzeniu i przetwarzaniu ich oraz wskazanie odpowiednich ustaw które pomogą zapoznać się z aktualnymi wymogami prawnymi.

References

Literatura :
1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych – Dz. U. poz. 88
2) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Dz.U. 2015 poz. 881
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2014 poz. 1923
4) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. Dz.U. 2015 poz. 1694
6) Marta Jankowska, Informator ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-939828-1-3
7) Zbiornik odpadowy, https://www.b2b-partner.pl/, Data : 20.11.2018
8) Czynnik klimatyzacji R1234YF, https://wyposazeniemm.pl/, Data : 20.11.2018
9) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666
10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dz.U. 2014 poz. 1973
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880
13) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2017 poz. 1566
14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
Published
2019-06-28
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology