Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Kielc w latach 2014-2020.

The startegy of sustainable public transport in the city of Kielce for the years 2014 to 2020

  • Artur Orzeł
  • Anna Pająk
Keywords: public transport, sustainable development, investments

Abstract

In the frame of Action 2.1. “Sustainable urban transport” of the II Priority Axis of the Eastern Poland 2014-2020 Operational Programme, the community of Kielce submitted two applications of investment projects of the total value of 295 mln PLN, 220 mln out Submissions of the total amount are going to be covered by programme funds. The main aim of submitted projects is to support complex investments in ecological  and integrated public transportation system. Eastern Poland Operational Programme includes five voivodeships in the area of Eastern Poland macroregion : lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. As an additional territorial instrument of financial support, programme  is oriented on complementing implementation of regional  and national operational programmes. Programme is also based on the main aims and priorities of  “The Strategy of Social and Economic Development of  Eastern Poland to 2020” approved by the Council of Ministers in Poland on 11th of July 2013 and is one of the instruments of strategy implementation.

 

W ramach Działania „Zrównoważony transport miejski” (Działanie 2.1.) II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, gmina Kielce złożyła 2 projekty inwestycji o łącznej wartości 295 mln zł. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kompleksowych projektów ekologicznych zintegrowanych sieci transportu zbiorowego. Wsparciem zostały objęte  województwa Makroregionu Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Program  jako dodatkowy terytorialnie instrument wsparcia finansowego, wzmacnia i uzupełnia działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Podstawę do sformułowania kierunków i priorytetów rozwojowych makroregionu w POPW stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, przyjęta przez Rade Ministrów w dniu 11 lipca 2013 r. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 jest jednym z instrumentów realizacji celów strategii.

 

References

Dyr T., Kozubek P., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.

Miszczuk A., Smętkowski M, Płoszaj A., Celińska- Janowicz D., Aktualne problemy demograficzne regionu Polski Wschodniej, „Raporty i Analizy EUROREG” 2010, nr 5.

Lista złożonych projektów. Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski, Programu Polska Wschodnia, Ministerstwo Rozwoju, 10.01.2017: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/program-polska-wschodnia-wspiera-zrownowazona-mobilnosc-miejska/ (dostęp: 12.01.2018 r.).

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 (POPW) https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/56702/POPW_26042018_wersja_jednolita.pdf (dostęp: 12.01.2018 r.).

Rosik P., Analiza potrzeb inwestycyjnych i uzasadnienie założeń operacyjnych programu dla Polski Wschodniej na lata 2014–2020 w obszarze transport miejski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.

Stepaniuk R., Orzeł A., Strategia zrównoważonego systemu transportu miejskiego Rzeszowa, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.

Stepaniuk R., Orzeł A., Zrównoważony transport miejski Lublina w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 4.

Stepaniuk R., Orzeł A., Zrównoważony transport miejski w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.

Szczegółowy opis Osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020, Warszawa, 13 września 2016 r.

Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego [wersja obowiązująca od: 06.04.2017 r.]: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-polska-wschodnia-2014-2020/ (dostęp: 12.01.2018 r.).

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym: www.um.kielce.pl/fundusze_unijne/komunikacja (dostęp: 25.08.2018 r.).

www.um.kielce.pl/perspektywa-2014-2020 (dostęp: 21.08.2018 r.).

www.um.kielce.pl/perspektywa-2014-2020/rozwój-komunikcji-publicznej (dostęp: 31.08.2018 r.).

Published
2018-10-05
Section
Unia Europejska/European Union