Laboratorium wspomagane komputerowo w doskonaleniu dydaktyki szkoły wyższej i rozwoju kapitału intelektualnego

cA computer-aided lab on didactic improving of academy and development of intellectual capital

  • Marek Mazur Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: didactic laboratories, intellectual capital, academy

Abstract

Celem głównym opracowania jest wykazanie, iż wykorzystanie laboratoriów w procesie dydaktycznym przyczynia się w znacznym stopniu do poprawienia efektywności procesu kształcenia dzięki łączeniu strony teoretycznej ze stroną praktyczną. Dla zilustrowania słuszności takiej tezy, scharakteryzowano efekty wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT w przygotowaniu kadr menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy kierunków ekonomicznych.

References

c1. Bąkowski W., W poszukiwaniu oceny wartości usług w miejskiej komunikacji zbiorowej, w: problemy transportu i Logistyki nr 13, Zeszyty Naukowe nr 628, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
2. Danielewicz B., Proces rozwoju kompetencji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia –aplikacje, red. M. Juchniewicz, PWE, Warszawa 2014.
3. Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, LexisNexis, Warszawa 2005.
4. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20172018-dane-wstepne,8,5.html (dostęp 2018.10.25).
5. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osob-w-2016-roku,21,5.html (dostęp 20.10.2018).
6. Informacje statystyczne: Transport – wyniki działalności w 2017 r., GUS, Warszawa, Szczecin 2018.
7. Jaruga A.A. , Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej, w: A. A. Jajuga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
8. Kisielnicki J., Zarządzanie i informatyka, Placet, Warszawa2014, s.33.
9. Lewandowski P., Hardy W., Jak technologia zmienia charakter pracy? Polska na tle UE, Instytut Badań Strukturalnych, http://ibs.org.pl/publications/jak-technologia-zmienia-charakter-pracy-polska-na-tle-ue/.
10. Piela Cz. , Przesłanki mobilności, dialogu i rozwoju publicznego transportu zbiorowego – dylematy zarządzania w regionie, AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2015, nr 5.
11. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Opracowanie sygnalne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management