Hub- and- spoke: Centralny port lotniczy

The hub- and- spoke: Central Airport Project

  • Ewa Kowalska-Napora
Keywords: hub- and- spoke, centralny port lotniczy- projekt.

Abstract

Artykuł przedstawia problematykę właściwej interpretacji hub- and- spoke na przykładzie Centralnego Portu Lotniczego. Paradygmat hub- and- spoke jest formą optymalizacji topologii transportu, gdzie trasy przepływu zorganizowane są poprzez serię „szprych łączących odległe punkty z centralnym koncentratorem”

References

1. Arnoldi J., Ryzyko, Key Con Cepts, Warszawa 2011.
2. Babcock B. A, Making Sense of Cities: a Geographical Survey, Arnold, London 2002.
3. Balcerowicz L., Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Poznań 2012.
4. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, materiały dydaktyczne nr 55, Poznań 1999.
5. Czaban A. , Lis M., Chrzan M., Szafraniec A., Levoniuk V., Mathematical modelling of transient processes in power supply grid with distributed parameters, „Przegląd Elektrotechniczny” 2018, vol. 1, pp. 17- 20.
6. Dobija D., Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa, [w:] Mączyńska E, Messner Z.(red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 9- 18.
7. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012.
8. Hoover, E. M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 1962.
9. Kisiewicz A., Logika i argumentacja: praktyczny kurs krytycznego myślenia, PWN, Warszawa 2017.
10. Kołodziej W., Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 2009.
11. Kowalska-Napora E., Infrastruktura logistyczna, Economicus, Szczecin 2015.
12. Kowalska-Napora E., Logit function in marcologistics, determi-nants of the functional, [w:] Matejun M.(ed.), Small and medium- sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2020 perspective, Monographs, Lodz 2014, pp. 148- 157.
13. Kowalska-Napora E., Piastowski K., Teoria decyzji w zarządzaniu innowacją, [w:] Makowiec M., Pietruszka- Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 181- 196.
14. Kowalska-Napora E., Piastowski K, Zarządzanie kosztami działań w teorii ograniczeń. Efektywna logistyka, „Logistyka” 2017, nr 5, s. 42- 46.
15. Kowalska-Napora E., Projektowanie procesów logistycznych, Economicus, Szczecin 2012.
16. Kowalska-Napora E., Sroka M., Wskaźnik przystosowalności transportu w przepływie osób w aglomeracjach miejskich, [w:] Kunasz M., Mazur- Wierzbicka E. (red.), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Seria: "Zarządzanie procesami w teorii i praktyce", Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 65- 70.
17. Kowalska-Napora E., Stokłosa J., Modelowanie procesów logi-stycznych- algorytm decyzyjny, „Logistyka” 2014, nr 6, CD, s. 5868-5873.
18. Kowalska-Napora E., Uwarunkowania funkcjonowania nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014.
19. Lösch A., Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. (…), faksimile der 1940 in Jena Erstausgabe, [odczyt: https://www.amazon.de/r%C3%A4umliche-Ordnung-Wirtschaft-Wirtschaftsgebiete-(...) 15.05.2018].
20. Łukasik Z., Automatyzacja procesów sterowania i zarządzania, Politechnika Radomska, Radom 2011.
21. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Laboratorium automatyzacji i wizualizacji procesów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2013.
22. Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działa-nie, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
23. Mandle J., Globalna sprawiedliwość, Key Con Cepts, Warszawa 2009.
24. Mączyńska E., Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami w działalności gospodarczej, [w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-szawa 2010, s. 45- 66.
25. Michalski D., Jabłoński P., Wiśniowski M., Wykorzystanie opcji realnej w analizie wartości przedsiębiorstwa, ATH, Bielsko- Biała 2015.
26. Michalski D., Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej, Bielsko-Biała 2018.
27. Nowicki M., Paradoks lokalizacji– wirtualizacja lokalizacji i narzędzia jej służące, „Research Papers of Wrocław University of Economics” 2016, nr 421, s. 444- 467.
28. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
29. Pawłowska B., Adamowicz E. (red.), Ekonomika transportu: kierunki współczesnych badań, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017.
30. Pawłowska B. (red.), Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk- Sopot 2015.
31. Platon, Obrona Sokratesa; Kriton ; Uczta, Hachette Livre Polska, Warszawa 2008.
32. Platon, Państwo; Prawa: (VII ksiąg), Antyk, Kęty 1999.
33. Rucińska D. (ed.), Economics of transport and transportation services market, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017.
34. Słownik pojęć transportowych SRT, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa: 30 marca 2011.
35. Surdykowska St., Agresywna inżynieria finansowa i księgowa a zarządzanie ryzykiem, [w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.), Za-grożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 67- 94.
36. Szołtysek J., Logistyka zwrotna. Reverse logistics, Instytut Logi-styki i Magazynowania, Poznań 2009.
37. Szychta E. (red.), Computer systems aided science, industry and transport:, University of Technology and Humanities in Ra-dom, Polish Academy of Sciences, Transport Committee , Ra-dom 2015.
38. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Warszawa, Difin 2013.
39. von Thünen J.H., Der Isolierte Staat (…), Friedrich Perthes, Hamburg 1826.
40. Weber A., Ueber den Standort der Industrien , faksimile der 1909, źródłosłów: Ueber den Standort der Industrien, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), University of Toronto, Toronto 1922.
41. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu: Europa, Polska: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2018.
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management