Prawo pracy w usługach transportowych realizowanych w Unii Europejskiej

Labor law in transport services carried out in the European Union

  • Agnieszka Hartleb
Keywords: business trip, posted workers, transport operation

Abstract

Transport operations in various Member States conduct research on the posted worker, work with many burdens, and the practical difficulties involved in fulfilling the responsibilities in the duties law. A multitude of rules and regulations excluding struggling carriers with over-burdened costs, depending on competitiveness and departure to the European market.

Operacje transportowe podlegają w niektórych krajach Unii Europejskiej przepisom o pracownikach oddelegowanych, co wiąże się z dużą uciążliwością oraz praktycznymi trudnościami związanymi z wypełnieniem określonych w ustawie obowiązków. Mnogość przepisów i regulacji, z którymi muszą zmagać się polscy przewoźnicy powoduje nadmierne obciążenie kosztami branży, co wpływa niekorzystnie na ich konkurencyjność i wolny dostęp do europejskiego rynku.

References

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”): Dz. Urz. WE. L 159/11.
2. Gil L., Kruszyńska-Szadziewska M., Erd A., Pieniak D., Walczak A., Odpoczynek w pracy kierowcy zawodowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 12.
3. Gil L., Pieniak D., Ignaciuk P., Piernikarski D., Czas pracy kierowcy a logistyka transportu, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 3.
4. http://curia.europa.eu/juris/document/document (dostęp: 20.06.2017 r.).
5. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.).
6. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/svev/gesamt.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.).
7. http://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2015/z77_transport_ef.html (dostęp: 20.06.2017 r.).
8. https://www.legifrance.gouv.fr/ (dostęp: 20.06.2017 r.).
9. https://www.sipsi.travail.gouv.fr/ (dostęp: 20.06.2017 r.).
10. Road transport needs new regulations that promote innovation, while ensuring a level playing field for all: https://www.iru.org/sites/default/files/2016-08/IRU_annual_report_2015_EN_web.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.).
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej: Dz.U. 2013, poz. 167.
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE: Dz. Urz. WE L 300/51.
13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Dz. Urz. WE L300/72.
14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85: Dz. Urz. WE L 06/102.
15. Transport na drogach Europy, Raport, I kwartał 2017 r: http:/www.ocrk.pl/aktualnosci/raport-transport-na-drogach-europy/ (dostęp: 3.03.2017 r.).
16. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym: Dz. U. 2001, nr 125, poz. 1371, art. 4 z późn.zm.
Published
2018-03-19
Section
Unia Europejska/European Union