Systemy taryfowe w komunikacji miejskiej w wybranych miastach

Tariff systems in public transport in selected cities

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Ewa Ferensztajn-Galardos Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Renata Krajewska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Andrzej Rogowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: komunikacja miejska, ceny na rynku usług transportowych, stawka taryfowa w komunikacji miejskiej

Abstract

Ceny za usługi przewozowe w miejskim transporcie publicznym stanowią element polityki transportowej i podlegają regulacjom. Cennik opłat za przejazdy komunikacją miejską wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustalany jest przez samorząd terytorialny.

W artykule przeprowadzona została analiza wprowadzonych przez włodarzy wybranych miast systemów taryfowych. Miastami tymi są: Radom, Częstochowa, Kielce oraz Bydgoszcz.

References

1. Gostkowska-Dźwig S., Mrozik M.: Determinanty rozwoju jakości sektora usług transportu miejskiego w Częstochowie w aspekcie mobilności jej mieszkańców, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Nr 26, 2017, s. 158–166.
2. Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Krajewska R.: Analiza porównawcza systemów taryfowych w polskich miastach, Logistyka, Nr 4, 2015, s. 3480-3487.
3. Jackiewicz J., Czech P., Barcik J.: System taryfowo-biletowy stosowany w komunikacji miejskiej – część 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, z. 67, s. 67-74.
4. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C.: Ekonomia, Gdańsk, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, 1991.
5. Kądziela A., Zakrzewski S.: Analiza założeń systemu karty miejskiej. Autobusy, Nr 6, 2016, s. 586-589.
6. Lichniak I. (red.): Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Warszawa, Szkoła Głowna Handlowa, 2009.
7. Mendyk E.: Ekonomika transportu, Poznań, Wyższa Szkoła Logi-styki, 2009.
8. Rozporządzenie (WE) z dnia 23 października 2007 r. Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.), art. 7 ust. 2.
9. Sipa M.: Publiczny transport zbiorowy na rynku usług transportowych – wybrane aspekty, ZS WSH Zarządzanie, nr 1, 2014, s. 187-197.
10. Szymczak M.: Logistyka miejska, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008.
11. Uchwała Nr XXXVI/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012r.
12. Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 393/2016 z 7 listopada 2016 roku.
13. Uchwała Nr LIV/1203/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2018 r.
14. Urbanyi-Popiołek I. (red.): Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2013.
15. Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2193.
16. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.
17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.
18. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu po-wojennego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276.
19. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.
20. Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, ze zm.
21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.
22. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.
23. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.
24. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136, ze zm.
25. Waniowski P.: Strategie cenowe, Warszawa, PWE, 2003.
26. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. Warszawa, PWE, 2002.
27. Wyszomirski O. (red.): Transport Miejski. Ekonomika i organizacja, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
28. Zalewska-Bochenko A.: Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 874, 2015, s. 155-166.
29. Zarządzenie nr 2412.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2018 r.
30. www.mzdik.radom.pl [wgląd: 20.10.2018]
31. www.ztm.kielce.pl [wgląd: 20.10.2018]
32. www.mpk.czest.pl [wgląd: 20.10.2018]
33. www.zdmikp.bydgoszcz.pl [wgląd: 20.10.2018]
34. www.stat.gov.pl [wgląd: 20.10.2018]
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management