Bariery komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle współpracy nauki z biznesem

Barriers of commercialization of intellectual goals in the light of cooperation with science with business

  • Adam Bartnicki Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Centrum Transferu Technologii
  • Izabela Krawczyk Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Centrum Transferu Technologii
  • Robert Krawczyk Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Dział Rozwoju
Keywords: komercjalizacja bezpośrednia, komercjalizacja pośrednia, dobro intelektualne, licencja

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę związaną z komercjalizacją dóbr intelektualnych wytworzonych w uczelni wyższej. Zaprezentowano rolę Centrów Transferu Technologii i Spółek Celowych w procesach komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej. Wskazano podstawowe bariery towarzyszące procesom komercjalizacji, wynikające zarówno z realiów funkcjonowania uczelni wyższej, jak i oczekiwań przedsiębiorców i inwestorów.

References

1. Bryła P., Jurczyk T., Domański T.: Klasyfikacja barier podejmowania współpracy z otoczeniem gospodarczym przez uczelnie wyższe, Marketing i rynek, 5/2013, Łódź 2013
2. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016, Warszawa, 2017
3. Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 U S T AWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
4. Dzierżanowski M., Ryżejno M., Trzmielak D., Szultka S., Przedsiębiorczość akademicka i transfer technologii – warunki sukcesu, Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, Zeszyt 5, Gdańsk 2008
5. Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016, Warszawa 2016
6. Komercjalizacja wyników badań naukowych, Praktyczny Poradnik dla naukowców, Warszawa 2013
7. Mażewska M., Tórz A., Gulda K.: Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2016
8. Piotrowska-Piątek A.: Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce – wybrane aspekty, Handel wewnętrzny, Kielce 2016
9. Zarządzanie projektem badawczym
10. http://spin.umb.edu.pl/s,komercjalizacja_wiedzy_w_uczelni_wyzszej,98.html
Published
2018-12-27
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management