Logistyka w transporcie karetek zespołów ratownictwa medycznego

Logistics in collective transport of emergency medical services

  • Roman Pniewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Daniel Pietruszczak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Michał Ciupak Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: logistyka, transport, karetka, zespoły ratownictwa medycznego, System Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce, czas dojazdu do pacjenta, PRM

Abstract

W artykule został omówiony temat logistyki w transporcie karetek na przykładzie pogotowia ratunkowego. Poruszając ten temat warto zauważyć, że ważnym zagadnieniem związanym z jego funkcjonowaniem jest to odnoszące się do jego związków z logistyką w transporcie, a dotyczące czasu dojazdu do pacjenta i segregacji poszkodowanych. Omówienie tego tematu będzie przedmiotem tego artykułu. Przedstawiony zostanie proces logistyczny na przykładzie logistyki w transporcie karetek pogotowia ratunkowego.

References

1. Definicja Council of Logistics Management (1992) za Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 51–52.
2. Aleksandra Koźlak. Transport w logistyce a logistyka w transporcie. „Logistyka”. 2, s. 33–37, 2009. ILiM. ISSN 1231-5478
3. Brongel L., Złota godzina – czas życia, czas śmierci. Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.
4. Gałązkowski R., Wiosna w LPR‑ze. Na Ratunek 2011, nr 3.
5. Goniewicz M., Medycyna katastrof. Problemy organizacyj-no‑diagnostyczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Pra-wa, Kielce 2012.
6. Hartmann‑Sobczyńska R. Ślęzak D. Żuratyński P., Zasady trans-portu pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi. PWSZ, Piła, 2012.
7. Konieczny J., Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2010.
8. MAC, Organizacja Centrów Powiadomienia Ratunkowego – rozporządzenie szefa MAC wchodzi w życie 20 maja, https://mac.gov.pl, dostęp online 09.2018 r.
9. MAC, Raport NIK o budowie Systemu Powiadomienia Ratunkowego opisuje stanu prac sprzed roku https://mac.gov.pl, dostęp online 09.2018 r.
10. MAC, Ustawa o systemie powiadomienia ratunkowego przyjęta przez parlament, https://mac.gov.pl, dostęp online 01.2018 r.
11. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kuj‑Pom, http://www.bip.bydgoszcz.uw.
gov.pl, dostęp online 09.2018 r.
12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (DzU 2014 poz. 574).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (DzU 2009 nr 139 poz. 1137).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DzU 2011 nr 237 poz. 1420).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (DzU 2016 poz. 587).
16. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU 1997 nr 98 poz. 602).
17. Ustawa z 25 lipca 2001r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 2001 nr 113 poz. 1207).
18. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027).
19. Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( DzU z 2013 poz. 757).
20. Ustawa z 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. (DzU 2013 poz. 1635).
21. Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015 poz. 1887)
22. Szarpak Ł., Organizacja ratownictwa medycznego w Polsce. Promotor, Warszawa 2012.
23. Zaremba M. Pietrzyk M. Gaca M., Dwuosobowe zespoły ratownictwa
24. Pniewski R., Ciupak M., Pietruszczak D.: Rejestracja i analiza przejazdów samochodów specjalistycznych; Projekt badawczy realizowany w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych nau-kowców oraz uczestników studiów doktoranckich; Kierownik projektu: dr hab. inż. Roman Pniewski, prof. UTH, Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Radom (2017)
25. Szwedziński P,. Nadolny K., Kucap M.: Organizacja logistyczna dużych akcji ratowniczych.Na ratunek nr 5/2013, Wydawnictwo „Elamed", Katowice 2013,
http://ratunek24.pl/organizacjalogistyczna-duzych-akcji-ratowniczych (dostęp na dzień 03.09.2018).
26. Chomoncik M.: Zeszyty edukacyjne z zakresu kwalifikowalnej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG. Wydawnictwo i drukarnia NOVA SANDEC, Nowy Sącz 2013.
27. Główny Urząd Statystyczny: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r. Warszawa 2018.
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics