Ocena stanu sektora TSL w Polsce – lata 2004-2017

Evaluation of the TSL sector in Poland - 2004-2017

  • Anita Fajczak-Kowalska Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  • Magdalena Kowalska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: logistyka, transport, sektor TSL

Abstract

Artykuł jest próbą oceny stanu sektora TSL w Polsce w latach 2004-2017. W części teoretycznej pracy przybliżono obraz i specyfikację pojęcia sektor TSL oraz zaprezentowano pozycję Polski w Rankingu LPI – Wskaźnik Wydajności Logistyki. W części praktycznej pracy podjęto próbę oceny stanu sektora TSL w latach 2004-2017 w Polsce (pod względem przeciętnego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (tys. os.), przeciętnego wynagrodzenia zatrudnionych brutto na podstawie stosunku pracy (zł), przychodów z całokształtu działalności (mln zł), kosztów uzyskania przychodów z całokształtu działalności (mln zł)) oraz przedstawiono prognozę na lata 2018-2020.

References

1. Fechner I., Szyszka G. (red.), Logistyka w Polsce. Raport 2017, Biblioteka Logistyka, Poznań 2018
2. Gorynia M., Jankowska B., Maślak E., Branża jako przedmiot badań w ekonomii, Gospodarka Narodowa, Nr 3/2000
3. GUS, Transport - wyniki działalności. [online] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,17.html dostęp: 30.10.2018
4. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
5. Jeszka A.M., Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009
6. Kędzior-Laskowska M., Wierzejski T., Transport i Spedycja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014
7. Koźlak A., Ekonomika transportu: teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
8. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2001
9. Madeyski M., Lissowska E., Marzec J., Wstęp do nauki o trans-porcie, Szkoła Głowna Planowania i Statystyki, Warszawa 1971
10. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Spedycja i Logistyka w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
11. Tarski I., Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1973
12. The World Bank, LPI Global Rankings 2018, [online] https://lpi.worldbank.org/international/global/2007 dostęp: 30.10.2018
13. Wojewoda P., Szkoda M., Spedycja międzynarodowa ładunków częściowych w transporcie drogowym, Autobusy – Technika, Eks-ploatacja, Systemy Transportowe, nr 6/2017
Published
2018-12-27
Section
Logistyka/Logistics