Determinanty kształtujące popyt na usługi oferowane w stacjach paliw

Determinants of demand for services offered at gas stations

  • Edyta Zielińska Politechnika Rzeszowska, im. I. Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Keywords: stacje benzynowe, koncerny paliwowe, karty paliwowe

Abstract

Treścią artykułu była charakterystyka czynników wpływających na kształtowanie się zapotrzebowania na usługi oferowane w stacjach paliw znajdujących w Polsce. Wymieniono i opisano najważniejsze typy stacji paliw, które funkcjonują na terenie naszego kraju. Określono także, które stacje paliw cieszą się największą popularnością wśród klientów i jakie usługi w nich oferowane są najważniejsze dla konsumentów. W celu ustalenia najlepszych obiektów zaplecza technicznego motoryzacji w zakresie dystrybucji, m.in. benzyny, oleju napędowego i biopaliw, analizie poddano największe koncerny paliwowe, tj. PKN Orlen, BP i Grupę Lotos. Najważniejszymi kryteriami oceny tych koncernów były informacje pozwalające na porównanie liczby ich stacji paliw, cen za sprzedawane paliwo ciekłe i gaz LPG oraz usług dodatkowych, tj. karty paliwowe.     

References

1. Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisiak A., Mikoś-Rytel W., Projektowanie obiektów motoryzacyjnych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
2. Skalniak Z., Analiza usług oferowanych przez koncerny paliwowe w Polsce. Praca magisterska Politechniki Rzeszowskiej (promotor: Edyta Zielińska), Rzeszów 2018.
3. Zielińska E.: Wymagania dotyczące obiektów zaplecza motoryzacyjnego w zakresie zaopatrywania pojazdów w paliwa w Polsce. Czasopismo „Technika Transportu Szynowego”, Nr 12/2015.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063).
5. Źródła internetowe dotyczące koncernów branży paliwowej, tj. PKN ORLEN S.A., BP, Grupa LOTOS: www.orlen.pl, www.bp.com.pl, www.lotos.pl.
6. Źródła internetowe Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w zakresie liczby stacji paliw w Polsce w latach 2011-2018: www.popihn.pl/stacje_paliw.php
Published
2018-12-27
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency