Wpływ organizacji procesów przewozowych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego

Impact of the organization of transport processes on the efficiency of a transport company

  • Aldona Kuśmińska-Fijałkowska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Sylwia Olszańska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Łukasz Łukasik Transportowy Dozór Techniczny
Keywords: proces przewozowy, logistyka zwrotna, system monitoringu

Abstract

Rozwój gospodarczy wywołuje coraz większą potrzebę przemieszczania odpadów. W związku z tym gospodarowanie odpadami nierozerwalnie wspierane jest poprzez działania logistyczne. Menadżerowie mając również świadomość, że transport odpadów wymaga skrupulatnych planów logistycznych, tworzonych w celu nie tylko realizacji usług na najwyższych standardach, ale również wydajnej pracy całego przedsiębiorstwa dużą rolę przywiązują do jakości świadczonych usług. Dlatego koncentracja wokół problematyki działalności firm transportowych stała się istotna ze względu na jakość świadczenia usług.

W artykule autorzy przeprowadzili badania procesów przewozowych na obiekcie rzeczywistym. Badaniom poddali dwie trasy w relacji Jasło-Odense-Police-Jasło oraz Jasło-Berlin-Police-Jasło, w których zaimplementowali system monitoringu w celu usprawnienia procesów przewozowych. W rezultacie tego typu działania przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, dając pewność funkcjonowania na rynku transportowym, a z racji tego, że klienci wymagają elastyczności, szybkości działania i kompleksowej obsługi zleceń transportowych w ramach realizacji dostaw w systemie Just-in-Time i Door-to-Door, staje się ona newralgicznym elementem egzystencji przedsiębiorstwa transportowego.

References

1. Bendkowski J., Wengierek M., Logistyka odpadów, Tom 1, Proce-sy logistyczne w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
2. Bril J, Łukasik Z., Logistyczny system gospodarki odpadami, Logi-styka 3/2012.
3. Basadur M., Gelade G.A., The role of knowledge management in the innovation process, Creativity and Innovation Management 2006, vol. 15, nr.1.
4. Cabała P, Analiza założeń w planowaniu strategicznym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2008, nr 2, s. 45-51.
5. Grochowski K., Kachel K., Planowanie i realizacja celów przedsiębiorstwa transportowego, a wynik finansowy, Czasopismo Logi-styka, nr 6, 2012, s.779.
6. Główny Urząd Statystyczny, Transport wyniki działalności w 2016, ISSN 1506-7998, Warszawa 2017.
7. Książkiewicz D., Rola spedytora w nowoczesnych przedsiębiorstwach logistycznych, Logistyka 2/2003.
8. Kochański T., Logistyka jako koncepcja zintegrowanego zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
9. Lewiński A., Mortka-Żurek M., Modelowanie systemów masowej obsługi w obsłudze celnej pojazdów ciężarowych, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2017.
10. Łukasik Z., Bril J., Efektywna obsługa transportowa- modelowanie systemów transportowych, Logistyka 3/2011.
11. Łukasik Z., Bril J., Problematyka odpadów z uwzględnieniem logistycznego systemu gospodarki odpadami, Logistyka 3/2011.
12. Łukasik Z., Olszańska S., Optymalizacja zarządzania flotą trans-portową jako istotny element dyspozycji środkami transportu, Logistyka 4/2015, 4586-4591.
13. Łukasik Z., Olszańska S., Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 6/2016, 643-646.
14. Łukasik Z., Olszańska S., Rozwiązania procesu planowania prze-wozów w obsłudze międzynarodowej transportu samochodowe-go, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2016, 689-692.
15. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S., Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego, Auto-busy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe 12/2017, s. 595-599.
16. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S.; Shaping the Cost of Transport on the Example of the Transport Company. Proceedings of 21st International Scientific Conference. pp. 325-334 Transport Means 2017. Kaunas.
17. Milewski D., Problematyka optymalizacji przewozów całopojazdowych, Logistyka 3/2007.
18. Niemczyk J., Organizacja procesowa, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
19. Łukasik, Z., Kuśmińska-Fijałkowska, A., Kozyra, J. Transport of dangerous goods by road from a European aspect. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2017, 95, 109-119. ISSN: 0209-3324.
20. Steven M, Networks in Reverse Logistics, w: Dyckoff H., Lackes R., Reese J.: Supply Management and Reverse Logistics, Springer, New York 2004.
21. Szołtysek J, Logistyka zwrotna / Reverse Logistics, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań 2009.
Published
2018-12-21
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency