Analiza eliminacji elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych w kolejowych systemach bezpieczeństwa

Analysis of the elimination of electromagnetic interference in railways security systems

  • Patryk Wetoszka Instytut Kolejnictwa, Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji, Warszawa
Keywords: emisja zaburzeń przewodzonych, filtr przeciwzakłóceniowy, kompatybilność elektromagnetyczna

Abstract

W artykule przedstawiono opis stanowiska pomiarowego do badania emisji elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych na portach zasilających EUT. Zaprezentowano metodykę pomiarową, dopuszczalne wartości elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych wg normy PN-EN 50121-3-2 i PN-EN 50121-4. W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych pomiarów oraz zaproponowano metodę eliminacji zakłóceń na porcie wejściowym 24V DC centrali alarmowej.

References

1. M. Siergiejczyk, J. Paś, A. Rosiński: Eksploatacja elektronicznych systemów bezpieczeństwa na obszarze kolejowym
z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych, TTS 12/2016
2. D. Laskowski, J. Paś, P. Wetoszka: Kompatybilność elektromagnetyczna w wybranych urządzeniach elektronicznych systemów bezpieczeństwa – wstępne badania, „Elektronika” 2018, tom nr 8
3. W. Moroń: Kompatybilność elektromagnetyczna istota problemu i normalizacja, Przegląd Elektrotechniczny, 2004, nr 6, str. 528-532
4. M. Laskowski: Wprowadzenie w problematykę kompatybilności elektromagnetycznej, Materiały szkoleniowe, IK, Warszawa 2017
5. M. Laskowski, A. Dłużniewski, Ł. John: Problematyka generacji zaburzeń radioelektrycznych oraz ich pomiary w środowisku kolejowym, Przegląd Telekomunikacyjny, 2013, nr 11
6. W. Szulc, A. Rosiński: Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu stosowane w obiektach transportowych wykorzystujące technologie chmury, Logistyka, nr 3/2014, str. 6140 – 6144
7. PN-EN 50121-3-2:2017-04 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor – Aparatura
8. PN-EN 50121-4:2017-04 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji
9. P. A. Mazurek: Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej, Politechnika Lubelska, Lublin 2010
10. PN-EN 55016-1-1:2010 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura po-miarowa
11. PN-EN 55016-1-2:2014-09 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-2: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych
12. PN-EN 55016-2-1:2014-09 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia – Część 2-1: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności – Pomiary zaburzeń przewodzonych
13. W. Sabat, K. Kuryło, D. Klepacki, K. Kamuda: Metodyka pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez układy awioniki w statkach powietrznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Nr 89, 2017, str.137 - 139
14. Data Scheet – Block Type EMIFIL, BNXO1*Series, 01.05.2009
15. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011
16. Paś J., Rosiński A., Wiśnios M., Majda-Zdancewicz E., Łukasiak J.: „Elektroniczne systemy bezpieczeństwa. Wprowadzenie do laboratorium”. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2018
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests