Podstawowe parametry charakteryzujące proces cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną

Basic abrasive waterjet cutting process parameters

  • Sławomir Spadło Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
  • Daniel Krajcarz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Keywords: cięcie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, parametry obróbki, jakość cięcia

Abstract

W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry charakteryzujące proces cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, takie jak: ciśnienie robocze wody (pw), prędkość posuwu (vf), wydatek masowy ścierniwa (ma) oraz odległość dyszy formującej od ciętego materiału (l). Każdy z wymienionych parametrów procesu cięcia został opisany w oddzielnym podrozdziale. Autorzy artykułu skupili się przede wszystkim na aspektach związanych z możliwością osiągnięcia maksymalnej wydajności procesu obróbczego przy zachowaniu założonej jakości przecinania dla poszczególnych parametrów cięcia. Szczegółowa analiza tematu była możliwa dzięki badaniom własnym autorów publikacji oraz dostępnym pozycjom literaturowym na ten temat. Bliższe poznanie zjawisk towarzyszących procesowi cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną oraz uzyskanie charakterystyk, które opisywałyby wpływ badanych parametrów wyjściowych w funkcji parametrów wejściowych umożliwią zoptymalizowanie procesu cięcia AWJ (abrasive waterjet cutting).

References

1. Borkowski P., Fundamentals of surface treatment with high-pressure abrasive-water jet. In book: Lee C.-I., Jeon S., Song J.-J. (Eds): 7th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology, Publ. CIR Communication, Seul, Korea (2003), pp. 321-330.
2. Hashish M., Pressure effects in abrasive waterjet machining. Journal of Engineering Materials and Technology. Volume 111 (1989), pp. 221-228.
3. Sobczak R.: Konstrukcyjne i technologiczne zagadnienia wytwarzania zawiesinowej strugi wodno-ściernej do precyzyjnego mikroprzecinania. Rozprawa doktorska, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010.
4. Mazurkiewicz A., Technologie Specjalne kształtowania materia-łów, Politechnika Radomska, Radom 2009.
5. Wantuch E., Kudelski R., Nieciąg H., Dependency of the techno-logical quality of elements made from an aluminum alloy on their shape in the water jet machining. Journal of Machine Engineering, Volume 13, No. 4, 2013, pp. 35-46.
6. Hashish M., On the modeling of abrasive-waterjet cutting. 7th Int. Symposium, on Jet Cutting Technology. Ottawa 1984. Paper E1, pp. 249-265.
7. Hlavac L. M., Krajcarz D., Hlavacova I. M., Spadło S., Precision comparison of analytical and statistical-regression models for AWJ cutting. Precision Engineering Journal of the International Socie-ties for Precision Engineering and Nanotechnology, Volume 50, 2017, pp. 148-159.
8. Borkowski J., Sutowska M., Wpływ warunków procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na parametry SGP. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Zeszyt 27, nr 2, 2007, s. 43-51.
9. Spadło S., Krajcarz D., Badania trwałości ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Techniczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, ISBN: 978-83-63792-31-2, 2016, s. 259-267.
10. Wang J.: Particle velocity models for ultra-high pressure abrasive waterjets., Journal of Materials Processing Technology, Volume 209 (2009), pp. 4573-4577.
11. Borkowski J., Benkowska M., Wpływ głównych parametrów obróbki wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na jakość po-wierzchni przecięcia. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Volume 26, nr 2, 2006, s. 11-18.
12. Krajcarz D., Influence of Selected Water-jet Cutting Parameters on Surface Quality Aluminum Alloy. Transcom proceedings 2015 material engineering mechanical engineering technologies, 2015 pp. 148-153.
13. Sobczak R., Konstrukcyjne i technologiczne zagadnienia wytwarzania zawiesinowej strugi wodno-ściernej do precyzyjnego mikroprzecinania. Rozprawa doktorska, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2010.
14. Krajcarz D., Bańkowski D., Młynarczyk P., The Effect of Traverse Speed on Kerf Width in AWJ Cutting of Ceramic Tiles. Procedia Engineering, Volume 192 2017, pp. 469-473.
15. Spadło S., Krajcarz., Ocena jakości powierzchni przecięcia stali HARDOX 400 po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną, Mechanik, nr 8-9 2015, s. 431-441.
16. Dittrich M., Dix M., Kuhl M., Palumbo B., Tagliaferri F., Process Analysis of Water Abrasive Fine Jet Structuring of Ceramic Sur-faces via Design of Experiment. Procedia CIRP , Volume 14 2014, pp. 442- 447.
17. Tazibt A., Parsy F., Abriak N. Theoretical analysis of the particle acceleration process in abrasive water jet cutting, Computational Materials Science, Volume 5, Issues 1 1996, pp. 243-254.
18. Chithirai Pon Selvan M., Sampath S. S., Sawan Shetty, Sarath Raj N. Maximum Depth of Cut for Borosilicate Glass using Abrasive Waterjet Technique. European Journal of Advances in Engineering and Technology, Volume 3, Issue 2 2016, pp. 1-5.
19. Yanaida K., Ohashi A., Flow characteristics of water jets. Second International Symposium on Jet Cutting Technology, Cranfield 1974, pp. 19-32.
20. Wang J., Wong W. C. K., A study of abrasive waterjet cutting of metallic coated sheet steels. International Journal of Machine Tools & Manufacture, Volume 39 1999, pp. 855–870.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests