Modelowanie izolacyjności akustycznej przegród jednorodnych

Theoretical calculation of transmission loss of noise panels

  • Leszek Majkut Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ryszard Olszewski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Keywords: izolacyjność akustyczna, impedancja mechaniczna płyty, modelowanie

Abstract

W artykule opisano podstawowe metody teoretycznego wyznaczania izolacyjności akustycznej właściwej przegród jednorodnych. W pracy autorzy rozważania ograniczyli do modeli opartych na wykorzystaniu impedancji mechanicznej przegrody. Przegrodę zamodelowano jako: bryła sztywna, odkształcalna płyta cienka (opisana modelem Kirchhoffa-Love’a) i gruba (model Mindlina – Reissnera). Wartości izolacyjności akustycznej uzyskane dla tak opisanych modeli porównano dla kilku materiałów stosowanych na obudowy maszyn.

References

1. Bajdała P., The transmission loss calculaton method of multilayer structures, Technical Transactions, Mechanics, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, Zeszyt 3
2. Bies D. A., Hansen C. H., Engineering noise control, theory and practice, 4th Ed., Spon Press, London and New York, 2009
3. Brekke A. Calculation method for the transmission loss of single, double and triple partitions. Appl Acoust 1981;14.
4. Fahy F. Foundations of Engineering Acoustics. San Die-go:Academic Press; 2003.
5. Jung J., Kook J., Goo S., Wang S.Sound transmission analysis of plate structures using the finite element method and elementary radiator approach with radiator error index, Advances in Engi-neering Software, Vol. 112, 2017.
6. Kurra S. Comparison of the models predicting sound insulation values of multilayered building elements. Appl Acoust 2012;73(6–7).
7. Majkut L. Zastosowanie radialnych funkcji bazowych do analizy pola akustycznego wnętrz pojazdów, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 2016 R. 17, nr 12
8. Majkut L. Zastosowanie funkcji radialnych w analizie strukturalnej belki, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 2017 R. 18, nr 12
9. Mansilla J., Masson F., Palma I. C. de, Pepino L., Bender L. Sound Insulation of Homogeneous Single Panels: a Comparison Between Real Construction Materials and Several Prediction Models. In: Proc. of 24th International Congress on Sound and Vibration, London; 2017
10. Reynders E,. Langley R., Dijckmans A., Vermeir G., A hybrid finite element - statistical energy analysis approach to robust sound transmission modeling, Journal of Sound and Vibration, 2014, 333(19).
11. Sikora J. Wytyczne dla projektantów zabezpieczeń wibroakustycznych dotyczące możliwości stosowania nowego zestawu dźwiękochłonno-izolacyjnych przegród warstwowych. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013.
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests