Niezawodność i jakość zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej – analiza przypadku

Reliability and quality of power supply to public utilities - case study

  • Zbigniew Kolbus Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Jerzy Wojciechowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Zbigniew Olczykowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: niezawodność zasilania w energię elektryczną, jakość energii elektrycznej, obiekty użyteczności publicznej

Abstract

W artykule omówiony został problem zasilania w energię elektryczną obiektów użyteczności publicznej. Przedstawiono najważniejsze sposoby zasilania obiektów, zapewniające odpowiednie poziomy niezawodności. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej przeprowadzone w obiekcie szpitala miejskiego. Poddano analizie możliwości wystąpienia awarii układu zasilania w analizowanym obiekcie użyteczności publicznej.

References

1. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156).
3. Dołęga W., Kobusiński M., Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
4. PRO-MAC, Inteligentny system kontroli, nadzoru i zasilania dla pomieszczeń i obiektów użytkowanych medycznie, Łódź, PRO-MAC 2009.
5. Wojciechowski J., Lorek K., Nowakowski W., An Influence of a Complex Modernization of the DC Traction Power Supply on the Quality Parameters of the Electrical System’s Electrical Energy. MATEC Web of Conferences, vol. 180 (2018), 13th International Conference Modern Electrified Transport – MET’2017, Warsaw, Poland.
6. Olczykowski Z., Kozyra J., Wojciechowski J., Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 6.
7. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarądzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, “Logistyka” 2014, nr 4.
8. Bernaś S., Systemy elektroenergetyczne, Wydawnictwo Nauko-wo-Techniczne, Warszawa 1986.
9. Dołowy K, Kraszewski A, Różycki S., Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć Informator dla administracji publicznej i społeczeństwa, Politechnika Warszawska.
10. Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
11. Wiatr J., Poradnik projektanta elektryka systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego, Eaton, Warszawa 2008.
12. Wojciechowski J., Stelmach Ł., Wójtowicz M., Młyńczak J., Quality of Electrical Energy Power Supply of Railway Traffic Control De-vices. Directions of Development of Transport Networks and Traffic Engineering, 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2018", Katowice, Po-land, 2018.
13. Kozyra J., Olczykowski Z., Wojciechowski J, Dziocha R., Przyłączanie odbiorców energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, „TTS Technika Transportu Szynowego”, 2016, nr 12.
14. Łukasik Z., Kozyra J., Kuśmińska-Fijałkowska A., Efektywne ogra-iczanie zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych, „TTS Technika Transportu Szynowego”, 2015, nr 12
Published
2018-12-21
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests