Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej

Analysis of selected aspects of the railway safety in the European Union

  • Tomasz Ciszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Waldemar Nowakowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
  • Marcin Chrzan Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, kultura bezpieczeństwa, monitorowanie wypadków, analiza wypadków i uszkodzeń

Abstract

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw kolejowych jest uwarunkowany bezpieczeństwem, dlatego też każdy operator kolejowy powinien nieustannie dążyć do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia liczby wypadków. Wymagania dotyczące zgłaszania incydentów i analiz są uregulowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej. Za monitorowanie kultury bezpieczeństwa odpowiadają organy regulacyjne – krajowe i europejskie. Na podstawie gromadzonych przez te organy danych i wskaźników dotyczących bezpieczeństwa na kolei autorzy przeanalizowali trendy związane z poziomem bezpieczeństwa na europejskich kolejach. Przeprowadzone analizy porównawcze dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej pozwoliły znaleźć główne przyczyny wypadków oraz wskazać wybrane działania korygujące, które można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów wypadków. Dotychczasowe praktyczne doświadczenia pokazują, że koszty działań prewencyjnych są mniejsze niż koszty eliminacji skutków zdarzeń. Chociaż wyniki analizy wyraźnie pokazują, że konsekwentne wysiłki w obszarze bezpieczeństwa prowadzą do strukturalnej redukcji liczby incydentów, wciąż istnieje pole do poprawy w wielu dziedzinach.

References

1. Bester L., Toruń, A., Modeling of Reliability and Safety at Level Crossing Including in Polish Railway Conditions. Communications in Computer and Information Science, Vol. 471, pp. 38-47, 2014.
2. Braband J., Schaebe, H. Statistical analysis of railway safety performance in the European Union. Advances in safety, reliability and risk management, pp. 2748-2753, 2012.
3. Chrzan M., Jackowski S., Olczykowski Z., Resiak, R., Analiza, statystyki i przyczyny wypadkowości na przejazdach z zabudowanymi urządzeniami SSP. Logistyka 3/2011, pp. 383-392, 2011.
4. Chrzan M., Łukasik Z., Kornaszewski M. Wpływ klasy przejazdu kolejowego na rzeczywiste bezpieczeństwo ruchu drogowego. Logistyka 3/2009.
5. Ciszewski T., Nowakowski W., Analiza kosztów istnienia na przy-kładzie systemu zabezpieczenia przejazdu kolejowego. TTS Technika Transportu Szynowego, 12/2017, pp. 149–154, 2017.
6. Ciszewski T., Nowakowski W., Life-Cycle Cost analysis for rail control systems. Proceedings of the 17th International Scientific Conference Globalization and its socio-economic consequences, pp. 284–291, 2017.
7. Ciszewski T., Nowakowski W., Economic analysis of the life cycle cost structure for railway traffic control systems. Ekonomicko-manažérske spektrum, 12(1), pp. 30–43, 2018.
8. Ciszewski T., Nowakowski W., Interoperability of it systems in the international railways. Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and its socio-economic consequences, pp. 312-320, 2016.
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei. 2016.
10. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. 2004.
11. El Koursi E., Tordai L., Common approach for supervising the railway safety performance. Computers In Railways X: Computer System Design And Operation in the Railway and other Transit Systems. Vol. 88, pp. 147-156, 2006.
12. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home [data codes: tran_sf_railac, tran_sf_railvi, rail_go_type, rail_pa_typepas, rail_pa_quartal], wrzesień 2018
13. Kornaszewski M., Chrzan M., Olczykowski Z., Implementation of New Solutions of Intelligent Transport Systems in Railway Transport in Poland. Smart Solutions in Today's Transport, pp. 282-292, 2017.
14. Lewiński A., Perzyński T., The Reliability and Safety of Railway Control Systems Based on New Information Technologies. Communications in Computer and Information Science. Vol. 104, pp. 427-433, 2010.
15. Łukasik L., Ciszewski T., Wojciechowski J., Power supply safety of railway traffic control systems as a part of international transport safety. Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Part III, pp. 1212-1219, 2016.
16. Łukasik Z., Ciszewski T., Młyńczak J., Nowakowski W., Wojciechowski J., Assessment of the Safety of Microprocessor-Based Semi-automatic Block Signalling System. Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering. Lecture Notes in Networks and Systems, pp. 137-144, 2016.
17. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik, Z.. Metody oceny wpływu czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo w transporcie. Autobusy. 6/2018, pp. 180-184, 2018.
18. Nowakowski W., Ciszewski T., Łukasik Z., The human as the weakest link in ensuring technical safety. Proceedings of the International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences. pp. 1788-1795, 2017.
19. Nowakowski W., Łukasik Z., Bojarczak P., Technical Safety in the process of globalization. Proceedings of the International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences. pp. 1571-1578, 2016.
20. Nowakowski W., Ciszewski T., Młyńczak J., Łukasik Z., Failure evaluation of the level crossing protection system based on Fault Tree Analysis. Recent Advances in Traffic Engineering for Transport Networks and Systems. pp. 107–115, 2017.
21. Regulations on Public Investigations of Railway Accidents and Serious Railway Incidents etc. (Railway Investigation Regulations). Norwegian Ministry of Transport and Communications. 2007.
22. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/762 ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010, 2018.
23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego, 2003.
24. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa., 2010.
25. Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego. 2003
26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2032 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowe-go w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasaże-rach i wypadkach. 2016.
27. Schutte J., Cassir C., Eckel A. Derivation of common safety tar-gets for the European railways. Safety and Security Engineering. Vol. 82, pp. 233-241, 2005.
28. UIC Safety Raport 2017. Paris: UIC Internstional Union of Rail-ways, 2017.
Published
2018-12-20
Section
Eksploatacja i Testy/Exploitation and Tests