Ocena zagrożeń zawodowych na stanowisku operatora koparko-ładowarki

Assessment of professional hazards at the position of the backhoe loader

  • Michał Pałęga Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • Dariusz Rydz Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Keywords: ocena ryzyka zawodowego, operator koparko-ładowarki, roboty ziemne, identyfikacja zagrożeń, środowisko pracy

Abstract

Zawód operatora koparko-ładowarki polega na wykonywaniu robót ziemnych oraz prac pomocniczych, transportowych i porządkowych. Środowiskiem pracy operatora koparko-ładowarki są tereny budów, żwirownie, piaskownie, kamieniołomy, kopalnie. Operator koparko-ładowarki pracuje zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz kabiny i narażony jest on na występowanie wielu czynników środowiskowych mogących powodować wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe.

W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny charakterystykę zawodu operatora koparko-ładowarki zwracając uwagę na takie aspekty jak: zakres wykonywanych czynności (zadań), środowisko pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu. Następnie dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych występujących na stanowisku pracy operatora koparko-ładowarki. Uzupełnienie powyższych rozważań stanowią wyniki oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej za pomocą metody Risc Score. W efekcie autorzy publikacji prezentują przykładowe działania korygujące umożliwiające zminimalizowanie poziom ryzyka zawodowego.

References

1. Program nauczania dla zawodu operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209 o strukturze modułowej, https://www.ore.edu.pl.
2. Jodłowski M., Operator maszyn do robót ziemnych, Wyd. KaBe, Krosno 2007.
3. Krajowy standard kompetencji zawodowych. Operator koparko-ładowarki (811105), Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
4. Bryła R., Bezpieczne stanowisko pracy, Wyd. Elamed, Bydgoszcz 2007.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
6. Hadryś D., Hadryś L., Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót drogowych podczas robót budowlanych [w] Promotor 5/2018.
7. Sosiński A., Operator koparek jednonaczyniowych, Wyd. Liwona, Warszawa 2017.
8. Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018, poz. 583).
9. M. Pałęga, D. Rydz., Work Safety and Ergonomics at the Work-place an Excavator Operator [w] Trans & Motauto World, R.3, Iss.1.
10. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P7200142851340545953779&html_tresc_root_id=19019&html_tresc_id=300002031&html_klucz=19019&html_klucz_spis
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology