Analiza hałasu w ruchu drogowym w wybranej miejscowości i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu

Analysis of traffic noise in a selected town and assessment of its impact on traffic safety

  • Wojciech Ambroszko Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  • Krzysztof Miksiewicz Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
Keywords: hałas, ruch drogowy, badania doświadczalne

Abstract

W artykule omówiono zagadnienia związane z hałasem,
w odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praca dotyczy zagadnień szerzej przeprowadzonych badań poziomu hałasu we Wrocławiu oraz kliku miejscowościach województwa dolnośląskiego. Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań poziomu hałasu oraz ich omówienie na jednym ze skrzyżowań we Wrocławiu.

References

1. Dworak K., Hałas środowiskowy a zdrowie, Katowice 2005r.
2. Olszacki J., Metody walki z hałasem komunikacji drogowej, "Infra-struktura 5/2007.
3. Sygit M., Kolmer R., Opiela R., Zienkiewicz P., Sygit K., Wpływ modernizacji układów komunikacyjnych na klimat akustyczny na skrzyżowaniach miasta Szczecina, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008r.
4. Motylewicz M., Gardziejczyk W., Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań, Budownictwo i Architektura 13(1) (2014).
5. Datka S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria Ruchu, Wydaw-nictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989r.
6. Gardziejczyk W., Wpływ technologii wykonania warstwy ścieralnej na poziom hałasu od przejeżdżających pojazdów, Instytut Inżynie-rii Budowlanej Politechnika Białostocka.
7. Woźniak M., Asfaltowe nawierzchnie porowate - skuteczna meto-da redukcji hałasu komunikacji drogowej, 2010r.
8. Kucharski R., Hałas drogowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979r.
9. Olszacki J., Mechanizm powstawania hałasu, Drogownictwo 3/2008.
10. Kiprian K., Ligus G., Geneza i metody ograniczania hałasu dro-gowego - ekrany akustyczne, Instytut Ceramiki i Materiałów Bu-dowlanych, Opole 2011r.
11. Gardziejczyk W., Hałas drogowy w otoczeniu tras komunikacyj-nych, Białowieża, 04.2011r.
12. Karbowski K., Analiza hałasu w ruchu drogowym w wybranych miejscowościach i ocena jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, Praca dyplomowa pod kierunkiem Wojciecha Ambroszki, Wrocław 2015.
13. Wrzecioniarz P., Ambroszko W., Górniak A., Energy efficiency design of powertrain and body, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
14. Ambroszko W., Wrzecioniarz P., Postęp w budowie pojazdów w świetle opinii rzeczoznawczych. Praca zbiorowa, Oficyna Wydaw-nicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011.
15. Ambroszko W., Wrzecioniarz P., Zastosowanie metod ekspery-mentalnych w opiniowaniu, praca zbiorowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018.
Published
2018-12-17
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology