Bezpieczeństwo pracy maszyn i urządzeń technicznych

Safety of machines and technical devices

  • Wojciech Żurowski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
  • Agnieszka Różycka Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Keywords: bezpieczeństwo maszyn, wymagania minimalne, wymagania zasadnicze, ocena spełnienia wymagań, zagrożenia zawodowe, wypadki przy pracy

Abstract

W artykule omówione zostały wymagania minimalne oraz wymagania zasadnicze dla maszyn i urządzeń technicznych. Przedstawiono stan wdrożenia dyrektyw związanych z bezpieczeństwem pracy na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2010- 2017 oraz analizę danych dotyczących zagrożeń zawodowych, wypadków i ich przyczyn w zakładach przemysłu przetwórczego

References

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 786 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1226)
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-śnia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i hi-gieny pracy, (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pra-cy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
7. Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, lata 2010-2017
Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology