Wpływ efektywnego zarządzania prędkością na autostradach na ekologię

The influence of effective managing the speed on motorways to ecology

  • Michał Konopka Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Keywords: ekologia, efektywność transportu, prędkość, zarządzanie

Abstract

W artykule omówiony został problem wpływu prędkości pojazdów na autostradach na degradację środowiska naturalnego. Potrzeba wdrażania nowych rozwiązań ekologicznych w transporcie jest współcześnie tak oczywista, że nie wymaga udowadniania. Wszyscy są zgodni co do  potrzeby wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie. Przejawia się to w ciągłym podnoszeniu norm Euro, które są coraz trudniejsze do spełnienia dla producentów pojazdów. Wszystkie działania mają służyć podnoszeniu efektywności transportu przy jednoczesnym ograniczeniu degradacji środowiska naturalnego. Działania te są czasochłonne i kosztowne. Tymczasem istnieje możliwość podniesienia efektywności transportu drogowego natychmiast przy wykorzystaniu już istniejących technologii. Analizowane w artykule rozwiązanie polega na ograniczeniu dozwolonej prędkości na autostradach, co przełożyłoby się na niższe spalanie i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. W artykule przeanalizowano różnice w spalaniu popularnego auta dostawczego przy różnych prędkościach na autostradzie. Uzyskane wyniki są podstawą do weryfikacji tytułowego wpływu ograniczenia prędkości na autostradach na ekologię.

References

1. Bużałek T., Transport miejski [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce red. Kronenberg J., Bergier T. Wyd. Fundacja Sendzimira Kraków 2010
2. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwsza połowę XXI wieku, Autobusy nr 10/2011 fi-le:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Dyr_Europejska.pdf od-czyt: 24.10.2018 r.
3. Gudmundsson H., Sustainable transport and performance indicators [w:] Transport and the environment, red. Hester, R.E., Harri-son Cambridge Royal Society of Chemistry 2004
4. Idzior M., Czapliński E., Smolec R. Następstwa ograniczeń prawnych i kontroli emisji spalin w stacjach diagnostycznych na zanieczyszczenie środowiska przez transport samochodowy, Autobusy 12/2016
5. Konopka M., Perspektywy rozwoju CNG jako alternatywnego paliwa w transporcie samochodowym w Polsce, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12/2016
6. Kot S., Slusarczyk B., Marczyk B., Identification of information system application in road transport companies in Silesia Region, Communications in Computer and information Science s. 273-283
7. „W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w Europie” Raport European Environment Agency 2016 https://www.eea.europa.eu/pl/publications/sygnaly-2016-w-kierunku-czystej
8. Mindur L., Gąsior M., Zarządzanie transportem intermodalnym, Technika Transportu Szynowego 10/2003
9. Podolski P., Szafulska M. Eco-driving i Zen-driving a transporcie jako element nowoczesnej logistyki, Transport i logistyka w przed-siębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia. Red. Rogaczewski, Zimniewicz, Zimny, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice 2017
10. Słowiński P., Brudzik R., Folęga P., Domin J. Eco-driving – nowe podejście do transportu w logistyce, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport nr 111
11. Żylicz T., Elementy teorii zrównoważonego rozwoju [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce red. Kronenberg J., Ber-gier T. Wyd. Fundacja Sendzimira Kraków 2010
12. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r
13. www.daftrucks.pl/pl-pl/edition-2015 odczyt: 23.10.2018 r.
14. http://zm.org.pl/download/adm/20110120-vcd_strefy_niskiej_emisji.pdf
15. http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/europa-zwalnia-obnizki-limitu-predkosci-poza-miastem-nowy-trend-dojdzie-polski/
16. http://www.azotychorzow.pl/produkty/noxy_adblue/noxy-adblue odczyt: 24.10.2018 r.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology