Kierowca samochodu ciężarowego – analiza zagrożeń

Truck driver - hazard analysis

  • Michał Piechota Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Renata Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Magdalena Zabochnicka-Świątek Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Piotr Czech Politechnika Śląska, Wydział Transportu
  • Katarzyna Turoń Politechnika Śląska, Wydział Transportu
Keywords: kierowca, samochód ciężarowy, analiza zagrożeń

Abstract

Zadaniem kierowcy samochodu ciężarowego jest przewóz ładunku z zachowaniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa. Czynności, które wykonuje kierowca związane są z ryzykiem uszkodzenia ciała, wystąpieniem powikłań lub nawet śmiercią. Uwzględniając bezpieczeństwo pracownika, jednym z najważniejszych aspektów jest określenie bezpiecznych norm czasu pracy, które minimalizują ryzyko przemęczenia podczas jazdy. Celem artykułu jest przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń oraz określenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu ciężarowego.

References

1. Rączkowski B., BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2010.
2. Waga. I., Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2013.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, ozna-kowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniają-ce rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1) (DzU UE L 353).
4. Mac S., Leowski J., Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSiP, War-szawa 1999.
5. PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
6. Grega R., Homišin J., Krajňák J., Urbanský M., Analysis of the impact of flexible couplings on gearbox vibrations, „Scientific Jour-nal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 43-50. ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.4.
7. Harachová D., Deformation of the elastic wheel harmonic gearing and its effect on toothing, „Grant journal” 2016, vol. 5, no. 1, p. 89-92, ISSN: 1805-0638.
8. Homišin J., Kaššay P., Puškár M., Grega R., Krajňák J., Ur-banský M., Moravič M., Continuous tuning of ship propulsion sys-tem by means of pneumatic tuner of torsional oscillation, „Interna-tional Journal of Maritime Engineering: Transactions of The Royal Institution of Naval Architects” 2016, vol. 158, no. Part A3, p. A231-A238, ISSN: 1479-8751.
9. Kaššay P., Homišin J., Urbanský M., Grega R., Transient torsional analysis of a belt conveyor drive with pneumatic flexible shaft cou-pling, “Acta Mechanica et Automatica” 2017, vol. 11, p. 69-72. DOI: 10.1515/ama-2017-0011.
10. Kaššay P., Urbanský M., Torsional natural frequency tuning by means of pneumatic flexible shaft couplings, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2015, vol. 89, p. 57-60, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2015.89.6.
11. Mantič M., Kuľka J., Kopas M., Faltinová E., Petróci J., Special device for continuous deceleration of freight cableway trucks, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 89-97, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.9.
12. Medvecká-Beňová S., Influence of the face width and length of contact on teeth deformation and teeth stiffness, „Scientific Jour-nal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 99-106, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.10.
13. Puskar M., Fabian M., Kadarova J., Blist'an P., Kopas M., Auton-omous vehicle with internal combustion drive based on the homo-geneous charge compression ignition technology, “International Journal of Advanced Robotic Systems” 2017, vol. 14(5). DOI: 10.1177/1729881417736896.
14. Tomko T., Puskar M., Fabian M., Boslai R., Procedure for the evaluation of measured data in terms of vibration diagnostics by application of a multidimensional statistical model, „Scientific Jour-nal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2016, vol. 91, p. 125-131, ISSN: 0209-3324, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2016.91.13.
15. Vojtková J., Reduction of contact stresses using involute gears with asymmetric teeth. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2015, vol. 89, p. 179-185. ISSN: 0209-3324. DOI: 10.20858/sjsutst.2015.89.19.
16. Zelić A., Zuber N., Šostakov R., Experimental determination of lateral forces caused by bridge crane skewing during travelling, “Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability” 2018, vol. 20(1), p. 90-99. DOI: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.1.12. ISSN: 1507-2711.
17. Zuber N., Bajrić R., Application of artificial neural networks and principal component analysis on vibration signals for automated fault classification of roller element bearings, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2016, vol. 18(2), p. 299-306. DOI: 10.17531/ein.2016.2.19. ISSN: 1507-2711.
18. Zuber N., Bajrić R., Šostakov R., Gearbox faults identification using vibration signal analysis and artificial intelligence methods, “Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance And Reliability” 2014, vol. 16(1), p. 61-35, ISSN: 1507-2711.
19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879).
20. Rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów so-cjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmienia-jące Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 od 11 kwietnia 2007 r.
21. Umowa europejska dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonują-cych międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.
Published
2018-12-18
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology