Efekty działań Policji garnizonu mazowieckiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa przewozów szkolnych

Effects of Police Activities of the Mazovian Police in the Scope of Improving the Security of School Transport

  • Tadeusz Dyr K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics and Legal Sciences
  • Małgorzata Kozłowska Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
  • Sławomir Sikorski Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Keywords: bezpieczeństwo, ruch drogowy, autobus

Abstract

Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zadań ustawowych postawionych przed Policją. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, dowożonych do placówek oświatowych, policjanci garnizonu mazowieckiego od października 2017 roku do końca czerwca 2018 roku przeprowadzili działania pod nazwą „GIMBUS”. Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych

References

Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.

Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, “Central European Review of Economics and Finance” 2014, Vol. 6, No. 3.

Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, “Central European Review of Economics and Finance” 2017, Vol. 21, No. 5, DOI: 10.24136/ceref.2017.019.

Global Status Report on Road Safety 2015, World Health Organization, 2015, DOI: 10.1136/injuryprev-2013-040775.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020, COM 389 (2010).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: Dz. U. 2017, poz. 59.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz. U. 2017, poz. 128.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji: t.j. Dz. U. 2017, poz. 2067.

Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół, Raport Najwyższej Izby Kontroli, Poznań 2016.

Wyniki działań kontrolnych Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu, Komenda Wojewódzka Policji, Radom 2018.

Published
2018-12-19
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia//Safety and Ecology