Problem znajomości praw i obowiązków pasażerów podróżujących komunikacją miejską w Polsce

The Problem of Ignorance of Public Transport Regulations Among Passengers in Poland on Example MZK Toruń

  • Grzegorz Czapski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  • Tomasz Łanowy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Keywords: public transport, passenger’s rights, transport law, transport

Abstract

The authors of the publications focuse on the problem of ignorance of public transport regulation among passengers, in particular emphassis on bus. The main part of publication contain details about public transport passengers rights and obligation and liability of carrier for damage caused during transport will be discussed. The publication will also discuss the studies conducted by the authors regarding the knowledge of passenger rights and procedures with their compliance with the binding of passengers traveling by public transport in Toruń.

Autorzy publikacji skupią się na omówieniu problemu znajomości praw i obowiązków pasażerów podróżujących komunikacją miejską, ze szczególnym zwróceniem uwagi na komunikację autobusową. Poruszone zostaną kwestie praw przysługujących pasażerom oraz obowiązków pasażera i przewoźnika, a także odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe podczas transportu. W publikacji zostaną omówione również przeprowadzone przez autorów badania, dotyczące znajomości praw pasażera i procedur związanych z ich przestrzeganiem przez pasażerów podróżujących komunikacją miejską w Toruniu.

References

Dyr T., Prawa pasażera w przewozach autobusami i autokarami, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 5.

Kawecka A., Co narusza dobra osobiste pasażera?, „Komunikacja Publiczna” 2013, nr 1.

Raczyńska J., Prawa pasażera w Unii Europejskiej, „Technika Transportu Szynowego” 2011, nr 3.

Regulamin przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowymi autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

Sobusiak A., Prawa pasażerów autobusów i autokarów jako warunek rozwoju transportu w UE, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, T. VI, nr 3.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904).

www.dobry-prawnik.info/komunikacja-miejska-jakie-mamy-prawa-i-obowiazki (dostęp: 31.07.2018 r.).

www.infor.pl/prawo/gmina/komunikacja/287482,Jakie-sa-prawa-pasazera-komunikacji-miejskiej.html (dostęp: 2.08.2018 r.).

Published
2018-11-22
Section
Przewoźnicy i Systemy transportowe/Transport companies and Transport systems