Infrastrukturalne bariery rozwojowe regionów problemowych

Infrastructure barriers, in the development aspect of the problematic regions

  • Piotr Pawlak Instytut Transportu Samochodowego (Motor Transport Institute)
  • Jacek Brdulak
Keywords: infrastructure, region, regional development

Abstract

Paper discusses the issue of infrastructure barriers of the development of regions. In the case of this type of regions, there may be a phenomenon of degradation and its isolation, which may be caused by insufficient infrastructural base. At present, the most important element of infrastructure that can activate problematic regions is road infrastructure. The article presents, among others, the issues of peripherality of regions, describes activities aimed at eliminating barriers to the growth of local development, as well as four examples of road infrastructural barriers was described.

W artykule omówiona została kwestia infrastrukturalnych barier rozwojowych regionów problemowych. W przypadku tego typu regionów może dochodzić do zjawiska degradacji oraz jego izolacji, co może być spowodowane niewystarczającym zapleczem infrastrukturalnym. W chwili obecnej, najistotniejszym elementem infrastruktury, który może zaktywizować regiony problemowe jest infrastruktura drogowa. W artykule przedstawiono m.in.: kwestie peryferyjności regionów, opisano działania mające na celu niwelowanie barier wzrostu rozwoju lokalnego, jak również podano cztery przykłady drogowych barier infrastrukturalnych.

References

Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2014,

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Gis W., Waśkiewicz J., Balke I., Pawlak P., Polski transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2016,

Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Koszty w transporcie samochodowym, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2011,

Brdulak J., Pawlak P., Infrastruktura transportowa w rozwoju obszarów rdzeniowych i peryferyjnych na przykładzie Polski Wschodniej, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6,

Brdulak J., Pawlak P.; Przedsiębiorstwo w rachunku ekonomicznym skutków inwestycji drogowych, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2017, nr 1,

Brdulak J., Pawlak P.; Rachunek ekonomiczny w praktyce inwestycji drogowych, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 6,

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B.; Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka, 2014, nr 3,

Brdulak J. (kier.), Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Florczak E., Raport końcowy do umowy nr DSR/BDG-II/POPT/100/17 pt. Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017,

Fierla I, Lokalizacja przemysłu, PWE, Warszawa 1987,

Komornicki T. z zesp.; Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010,

Kornai J., Anti-Equilibrum, PWN, Warszawa 1973,

Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,

Olechnicka A, Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004,

Tarski I., Koordynacja transportu, PWE, Warszawa 1968,

Wilk T., Pawlak P., Kongestia transportowa, Logistyka, 2014, nr 6,

www.igipz.pan.pl, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk.

Ziółkowska K., Dyr. T., Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów, Spatium, Radom, 2017.

Published
2018-10-10
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency