Via Carpathia kluczowym elementem rozwoju Polski Wschodniej

Via Carpathia – a key instrument for the development of Eastern Poland

  • Bartosz Zakrzewski Motor Transport Institute
  • Gabriel Nowacki Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
  • Rafał Kopczewski Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Keywords: transport infrastructure, transport safety, regional development

Abstract

The article discusses problems related to road transport infrastructure in the Eastern Poland, including the following provinces: Podlasie, the eastern part of Mazovia, Lublin and Podkarpackie, on the example of the S19 expressway running through these provinces, popularly referred to as the "Via Carpathia" route. The arguments are presented that the road infrastructure built on the S19 route is a key factor in the security and economic development of Eastern Poland, as well as an important element of economic, social and military security of our entire country.

W artykule omówione zostały problemy dotyczące infrastruktury transportu drogowego wschodniej Polski, w tym województw: podlaskiego, wschodniej części mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, na przykładzie biegnącej przez te województwa drogi ekspresowej S19, popularnie nazywanej trasą „Via Carpathia”. Przedstawiono argumenty, że budowana na szlaku S19 infrastruktura drogowa jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wschodniej Polski a także istotnym elementem bezpieczeństwa ekonomicznego, gospodarczego, społecznego i militarnego całego naszego kraju.

 

References

Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Zakrzewski B., Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, Wyd. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Poznań: Instytut Magazynowania i Logistyki, „Logistyka” 2014, nr 3.

Brdulak J., Zakrzewski B., Efektywność centrum logistycznego na Południowym Podlasiu. Monografia, ITS, Warszawa 2013.

Brdulak J., Zakrzewski B., Nowacki G., Infrastruktura transportu drogowego jako czynnik bezpieczeństwa rozwoju wschodniej Polski, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 9.

Brdulak J., Zakrzewski B.; Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, „Archives of Transport”, 2013, Vol. 27-28, iss. 3-4.

GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/ (dostęp: 31.01.2018).

Krysiuk C., Nowacki G., Zakrzewski B., Rozwój miast w Polsce, czynnik transportu, „Logistyka” 2015 nr 4.

Kuśmińska-Fijałkowska, A., Łukasik, Z., & Kozyra, J., Noise in Road Transport as a Problem in European Dimension. In A. Weintrit & T. Neumann (Eds.), Safety of Sea Transportation: Proceedings of the 12th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation (TransNav 2017), June 21-23, 2017, Gdynia, Poland (pp. 141–148). Londyn: CRC Press, Taylor&Francis Group.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Olszańska S., Evolution of costs in the activity of a transport company within the European Union, Ekonomicko-manazerskie spectrum 11 (Issue 2), s. 53-63.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dn. 8.09.2015 r.

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski 2014.

Strategia rozwoju Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2025 roku), Międzyrzec Podlaski 2015.

Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, listopad 2016, http://www.krbrd.gov.pl/

Zakrzewski B., Former Military Airfield in Biała Podlaska as a Part of New Logistics Centre in Southern Podlasie, “Security Dimensions. International and National Studies”, 2016, no 19.

Zakrzewski B., Infrastructural company in the development of the Euroregion Bug, “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2017 nr 2.

Zakrzewski B., Logistics Centres of Eastern Poland in The Pan-European Transport Corridor No. 2, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki”, 2016, nr 2.

Zakrzewski B., Nowacki G., Pan-European Transport Corridor No. 2 and the development potential of Mazovia municipalities, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.

Zakrzewski B.; Transport samochodowy w Polsce wobec problemów dalszego rozwoju na przykładzie regionów wschodnich, „Gospodarka Materialowa & Logistyka”, 2016, nr 5.

Ziółkowska K., Dyr. T., Rozwój infrastruktury ekonomicznej jako czynnik konkurencyjności regionów, Spatium, Radom, 2017.

Published
2018-10-05
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology