Miasta, udrożnienie szlaków komunikacyjnych w Polsce

Cities, unblocking road transport routes in Poland

  • Cezary Krysiuk Instytut Transportu Samochodowego
  • Jacek Brdulak Szkoła Główna Handlowa
  • Gabriel Nowacki Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Keywords: transport infrastructure, transport system, urban transport

Abstract

The article presents the influence of elements of the transport system on its final shape and quality of operation, on the example of road transport infrastructure. In addition, reference was made to the recent thesis, which is the "need to obstruct traffic" for drivers of passenger cars in cities, which may reduce passenger car traffic in their areas. In the further part of the article, selected examples of road investments were presented, together with the economic calculation calculated for them, indicating a quick payback period of the financial outlays incurred for their construction.

The article was created as part of a research work entitled: "Analysis of the impact of the built road infrastructure on the level of economic activity in the surrounding territorial units", under the Operational Program Technical Assistance No. POPT.02.01.00-00-0021 / 15-00, Fri: the institution for strategic coordination of the Partnership Agreement in the years 2015-2016, implemented for the Ministry of Investment and Development and the Road Innovation Development Program (RID) organized and financed by the National Center for Research and Development and the General Directorate of National Roads and Motorways (contract No. DZP / RID- I-41/7 / NCBR / 2016).

 

W artykule przedstawiono wpływ elementów systemu transportowego na jego ostateczny kształt i jakość funkcjonowania, na przykładzie infrastruktury transportu samochodowego. Ponadto odniesiono się do ostatnio głoszonej tezy, jaką jest „konieczność utrudniania ruchu” kierowcom samochodów osobowych na terenie miast, co może spowodować zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w ich obszarach. W dalszej części artykułu zostały  przedstawione wybrane przykłady inwestycji drogowych, wraz z wyliczonym dla nich rachunkiem ekonomicznym wskazującym na szybki czas zwrotu poniesionych na ich budowę nakładów finansowych.

Artykuł powstał w ramach pracy badawczej pt.: „Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna nr POPT.02.01.00-00-0021/15-00, pt.: Wsparcie instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa w latach 2015-2016, realizowanego dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016).

References

Brdulak J., Florczak E., Krysiuk C., Pawlak P., Analiza wpływu zbudowanej infrastruktury drogowej na poziom aktywności ekonomicznej w otaczających jednostkach terytorialnych, wyd. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017.

Brdulak J., Krysiuk C., Humanizacja sieci komunikacyjnej Obszaru Metropolitarnego Warszawy, Transport Samochodowy, 2016, nr 1.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Domykanie sieci dróg ekspresowych i autostrad czynnikiem mnożnikowym gospodarczego rozwoju regionów, Logistyka 2014, nr 3.

Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Zakrzewski B., Podstawowe teorie lokalizacji działalności gospodarczej oraz znaczenie czynnika transportu, Logistyka 2014, nr 5.

Brdulak J., Pawlak P.: Ocena skutków inwestycji drogowych z wykorzystaniem metod ekonomicznych, Transport Samochodowy 2016, nr 1.

Brdulak J., Zakrzewski B., Methods for Calculating the Efficiency of Logistics Centres, Archives of Transport – Quarterly, 2013, Vol. 28, iss. 3-4.

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r., poz. 784, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

GDDKiA https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady.

Krysiuk B., Brdulak J., Zakrzewski B., Bezpieczna infrastruktura w transporcie drogowym, Logistyka 2014 nr 4.

Krysiuk C., Nowacki G., Miasto, element systemu transportowego kraju, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 9.

Krysiuk C., Rozwój infrastruktury transportowej w miastach, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 9.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kozyra J., Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles, Przegląd Elektrotechniczny 2015, nr 12.

Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Olszańska S., Podejście całościowe w planowaniu procesu transportu drogowego, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017, nr 12.

Nowacki G., Krysiuk C., Kopczewski R., Dangerous goods transport problems in the European Union and Poland, TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 2016, nr 10.

Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa 2016.

Transport, wyniki działalności w roku 2016, GUS, Warszawa 2017.

Filipek P., Kamiński T., Satelitarny System Obserwacji Pojazdu, Logistyka 2014, nr 3.

Published
2018-10-10
Section
Efektywność transportu/Transport efficiency