Sterowanie sygnalizacją świetlną w celu szybkiego przejazdu pojazdów ratowniczych w akcji – potrzeby zmian w sterowaniu ruchem w miastach

Control of traffic lights for the fast passage of rescue vehicles in action - the need for changes in traffic control in cities

  • Krzysztof Olejnik Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Marcin Łopuszyński Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
  • Gabriel Nowacki Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
  • Bartosz Zakrzewski Instytut Transportu Samochodowego
Keywords: rescue, quick access, advance information

Abstract

The article discusses the problem of passing emergency rescue vehicles in action in urban areas with intersections controlled by traffic lights. Fast travel is necessary while striving to minimize the possibility of adverse events. Traffic lights at intersections give the opportunity to use it to pave the free road for the passage of a privileged emergency vehicle. The quick change of control signals at the intersection (paving the way) must take into account the limitations resulting from the long stop (and thus long time) of public transport vehicles in public transport. Properly generated advance information will allow (in a way not threatened with injuries to passengers) to stop before crossing the bus, tram, trolley bus. The existing concepts do not take into account the need to generate advance information in traffic lights controllers resulting from the restrictions on the stop of a public transport vehicle. The article presents the concept of introducing advance information during the creation of a free road for a rescue vehicle.

            W artykule omówiono problematykę przejazdu pojazdów ratowniczych uprzywilejowanych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Szybki przejazd jest konieczny z jednoczesnym dążeniem do minimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach daje możliwość wykorzystania jej dla utorowania wolnej drogi dla przejazdu uprzywilejowanego pojazdu ratowniczego. Szybka zmiana sygnałów sterowania na skrzyżowaniu (torująca drogę przejazdu) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z długiej drogi zatrzymania (i tym samym długiego czasu) pojazdów komunikacji miejskiej w transporcie publicznym. Odpowiednio wcześniej wygenerowana informacja wyprzedzająca pozwoli (w sposób niezagrożony urazami dla pasażerów) na zatrzymanie przed skrzyżowaniem autobusu, tramwaju, trolejbusu. Istniejące koncepcje nie uwzględniają potrzeby generowania informacji wyprzedzającej w sterownikach sygnalizacji świetlnej wynikającej z ograniczeń przy zatrzymani pojazdu komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia informacji wyprzedzającej w trakcie tworzenia wolnej drogi dla pojazd ratownictwa.

References

1. Dyr T., Ziółkowska K., Jaździk-Osmólska A., Kozłowska M., Economic safety aspects of the road traffic in Poland, “Central European Review of Economics & Finance” 2017, Vol. 21, No. 5.
2. Łopuszyński M., Algorytmy sterowania acykliczną sygnalizacją świetlną w zatłoczonej sieci drogowej [rozprawa doktorska], Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Opole 2012.
3. Łopuszyński M., Miłaszewicz B., Modelowanie ruchu pojazdów przez poprzeczny przekrój drogi dla celów symulacyjnych, [w:] Staniewska E., Górska M. (red.), Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych: praca zbiorowa, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
4. Olejnik K., Bezpieczeństwo w transporcie samochodowym – wybrane problemy, Wydawnictwo ITS, Warszawa 2009.
5. Olejnik K., Łopuszyński M., Koszałka G., Grencik J., Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow, 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety Location: Častá – Papiernička, Slovakia, Apr 1–20, 2018.
6. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
7. Rozporządzenie MI (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
8. Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Mobility and Logistics Division Road and City Mobility Hofmannstrasse 51, 81379 Munich Germany.
9. Sitraffic Stream – our satellite-based prioritization system, Siemens AG 2014.
10. www.siemens.com (dostęp: 12.04.2018 r.).
Published
2018-10-05
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology