Zagrożenia dla żeglugi od morskich farm wiatrowych

Chosen threats for shipping from sea wind farms

  • Jerzy Herdzik Gdynia Maritime University
Keywords: safety, wind farm operation, threats for shipping

Abstract

Paper discussed the problem of wind farm localization at sea will cause to the threats for shipping and fishing. The wind farm located at sea forms an area with the necessary protective zone limits the access into the area for recreational tourism and water sports.

Providing new, artificial water barrier and past building outside the shipping or fishing routes the wind farm creates many threats. It was distinguished direct and additional threats, showing that collisions between vessels and wind farm infrastructure are possible. It is conducted scientific research for estimating the risk of accidents on chosen sea areas between vessels and artificial water obstacles.

It was discussed the risk of accidents during wind farm operation process on the statistical data received in three European countries.

It is possible decreasing the risk of dangerous situations arising between those objects or decreasing the ships’ collisions effects and  consequences if the farm localization is far from shipping routes and progressively better present vessel technical equipment.

Undoubtedly presence of the wind farms at sea worsens the shipping safety, constricts the access to some areas but localization the wind farm at sea is a compromise solution (it makes smaller social resistance) allows for the development of wind farms energy production.

 

W artykule omówiono problematykę posadowienia farm wiatrowych w kontekście stwarzania zagrożeń dla żeglugi i rybołówstwa. Obecność farm wiatrowych na morzu tworzy obszar w formie wyznaczonego pola oraz wraz z konieczną strefą ochronną ogranicza dostęp do tego obszaru również dla turystyki rekreacyjnej czy sportów wodnych.

Stanowiąc nową, sztuczną przeszkodę wodną, mimo jej budowy poza tradycyjnymi szlakami wodnymi (torami wodnymi), stwarza szereg zagrożeń. Wyróżniono zagrożenia bezpośrednie i dodatkowe, wskazujące, że kolizje statków z infrastrukturą farm wiatrowych są możliwe. Prowadzi się badania naukowe szacujące ryzyko wypadkowe na wybranych akwenach morskich między statkami a sztucznymi przeszkodami wodnymi.

Omówiono zagrożenia wypadkowe podczas eksploatacji turbin wiatrowych z danymi statystycznymi trzech państw europejskich.

Przy posadowieniu pól farm wiatrowych z dala od szlaków żeglugowych oraz obecnym wyposażeniu technicznym statków możliwe jest zmniejszenie ryzyka powstania niebezpiecznych sytuacji pomiędzy tymi obiektami lub zmniejszenie skutków kolizji lub podobnych zdarzeń.

Niewątpliwie obecność na morzu farm wiatrowych pogarsza bezpieczeństwo żeglugi, ogranicza dostęp do niektórych obszarów, jednak posadowienie farm wiatrowych na morzu jest rozwiązaniem kompromisowym (powoduje mniejszy opór społeczny), pozwalającym na rozwój energetyki wiatrowej.

References

A Guide to an Offshore Wind Farm, Published on a behalf of The Crown Estate, 2015.

Biniek P., Perspektywy rozwoju sektora offshore w Polsce na przykładzie morskiej energetyki wiatrowej – wybrane problemy sektora transportu, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20(3), 44-52, DOI 10.4467/2543859XPKG.17.015.7489.

Copping A., i inni, Likelihood of a marine vessel accident from wind energy development in the Atlantic, Wind Energy 2016, DOI: 10.1002/we.1935

Creating the Clean Energy Economy. Analysis of the Offshore Wind Energy Industry, International Economic Development Council, 2013.

Danish Experiences from Offshore Wind Development, Danish Energy Agency, 2017.

Gucma L., Materac M., Wpływ lokalizacji na bezpieczeństwo żeglugi, www.cire.pl/publikacje/bezzeg.pdf (dostęp: 12 czerwca 2018).

Herdzik J., Metody poprawy bezpieczeństwa eksploatacji okrętowych układów napędowych w systemach dynamicznego pozycjonowania statków, monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, nr 199, Radom 2016.

Herdzik J., Wybrane zagrożenia od farm wiatrowych posadowionych na morzu, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transpor-towe, 2018, nr 7–8.

Herdzik J., Zdarzenia wypadkowe na morzu i ich główne przyczyny, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2016, nr 10.

http://psew.pl/wp-content/uploads/2017/06/Stan-energetyki-wiatrowej-w-Polsce-w-2016-r.pdf (dostęp: 12 czerwca 2018).

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm (dostęp: 18 czerwca 2018).

https://wysokienapiecie.pl/10379-morskie-farmy-wiatrowe-planowane-na-baltyku/ (dostęp: 21 maja 2018).

Jurkiewicz J., Oddziaływanie farm wiatrowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, opracowanie internetowe, 2012.

Królikowski A., Stupak T., Wawruch R., Zasady oceny ryzyka stwarzanego przez farmy elektrowni wiatrowych na morzu, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/-/2212 (dostęp: 12 czerwca 2018).

Mazur M., Sobczak B., Zachowanie się farm wiatrowych w warunkach zagrożenia blackoutem, Instytut Energetyki, Jednostka Badawczo-Rozwojowa, Gdańsk, 2007.

Morska farma wiatrowa Bałtyk Środkowy III, Raport o oddziaływania na środowisko, tom VI, Grupa Doradcza SMDI, 2015.

morskiefarmywiatrowe.pl (dostęp: 21 maja 2018).

Offshore Wind Energy, Environmental and Energy Study Institute, 2010.

Offshore wind energy. An overview of activities in Germany, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Berlin 2015.

Offshore Wind Farms and the Environment, Danish Energy Authority, 2006.

Presencia C. E., Shafiee M., Risk analysis of maintenance ship collisions with offshore wind turbines, International Journal of Sustainable Energy, Volume 37, 2018 – Issue 6, pp.576-596.

Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2016 roku, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 2017.

stopwiatrakom.eu (dostęp: 21 maja 2018).

Study and development of a methodology for the estimation of the risk and harm to persons from wind turbines, MMI Engineering, 2013.

Uraz E., Offshore Wind Turbine Transportation & Installation Analyses. Planning Optimal Marine Operations for Offshore Wind Projects, praca magisterska, Gotland University, Visby 2011.

Wiebes E., Offshore Wind Energy Roadmap 2030, Minister of Economic Affairs and Climate Policy, Haga 2017.

Wieteska S., Szymańska A., Ocena ryzyka eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych, Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Vol. LI, 5, Sectio H, 2017, DOI:10.17951/h.2017.51.5.315.

Wilson J.C., i inni, Coastal and Offshore Wind Energy Generation: Is It Environmentally Benign?, Energies 3/2010 str. 1383-1422, doi: 10.3390/en3071383.

www.youtube.com/watch?v=6VyrXAH-UpQ (dostęp: 18 czerwca 2018).

www.youtube.com/watch?v=HykTT9GsGuA (dostęp: 18 czerwca 2018).

www.youtube.com/watch?v=Nkndf0po_yc (dostęp: 18 czerwca 2018).

Published
2018-10-10
Section
Bezpieczeństwo i Ekologia/Safety and Ecology