Pomorska kolej metropolitalna – funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Pomeranian Metropolitan Railways – the functioning and directions of development

  • Krzysztof Kopeć Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Keywords: Pomeranian Metropolitan Railways, development

Abstract

The article presents the current functioning of the Pomeranian Metropolitan Railway. Significant achievements were identified – especially the large number of passengers in regional connections – with Kartuzy and Kościerzyna, as well as a systematic increase in the number of passengers in all destinations. Failures were also pointed out – above all, an unsatisfactory number of passengers in metropolitan connections. This largely results from a low frequency of trains, maladjustment of the public city transport to the Metropolitan Railway stations and weak connections with trains of the Fast Urban Railway at railway stations in Gdynia Główna and Gdańsk Wrzeszcz. Yet, the Pomeranian Metropolitan Railway is developing – the main example being the launch of new stops, Gdynia Karwiny and Gdynia Stadion, on 10 December 2017. Further investments are being planned – including, first of all, construction of a new stop Gdańsk Firoga, electrification of the Pomeranian Metropolitan Railway and modernization of railway line No. 201, whose section between Gdynia Główna and Kościerzyna constitutes part of the Pomeranian Metropolitan Railway. On the other hand, apart from overcoming the mentioned shortcomings which have appeared during the functioning to date, the directions of the development of the Pomeranian Metropolitan Railway should primarily be the extension of the line from Kartuzy to Sierakowice and the construction of a platform for the Pomeranian Metropolitan Railway along with the existing platform for the Fast Urban Railway in Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.

References

1. Bieda K., Kolej aglomeracyjna – nowy czynnik w rozwoju przestrzennym Krakowa, „Czasopismo Techniczne. Architektura”, 2010, nr 1-A, zeszyt 3, rok 107, s. 183-195.
2. Bocheński T., Kolej regionalna na Pomorzu Gdańskim – stan i perspektywy rozwoju, [w:] M. Połom (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania transportu na obszarach nadmorskich, seria: Regiony Nadmorskie 24, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk-Pelplin 2016, s. 45-59.
3. Bukowski J., Michalski T., Trasy rowerowe nowym elementem sieci transportowych na obszarach aglomeracji miejskich (na przykładzie Trójmiasta), „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 1998, t. IV, s. 143-156.
4. Filar P., Zrównoważony transport, [w:] P. Filar, P. Kubicki (red.), Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, Instytut Obywatelski, Warszawa 2012, s. 113-132.
5. Gawek R., Utracona szansa (1979-1989), [w:] R. Gawek i inni, 75 lat Północnego Okręgu Kolei Państwowych, Północna Dyrekcja Kolei Państwowych, Gdańsk 1996, s. 131-160.
6. Goździewicz J., Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 1976-2001, „Świat Kolei” 2001, nr 3, s. 13-14.
7. Kolej Metropolitalna w Trójmieście. Badanie podróży, Instytut Kolejnictwa, Warszawa 2010, http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/uploads/2010/09/RAPORT-Kolej-Metropolitalna-Analiza-marketingowa-PL-03112010.pdf
8. Kopeć K., Aspekt transportowy w monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12, s. 1799-1804.
9. Kopeć K., Commuting to the stadium PGE Arena Gdańsk – the 2012 UEFA European Football Championship perspective, [w:] T. Michalski, A. Radchenko (red.), Global, continental, national and regional conditions of local development, Publishing House “ADNDU”, Gdańsk-Kharkiv 2012, s. 99-107.
10. Kopeć K., Koncepcje kształtowania systemu transportowego współczesnych metropolii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2012, nr 19, s.101-112.
11. Kopeć K., Koncepcje obsługi komunikacyjnej stadionu PGE Arena Gdańsk – ocena krytyczna, [w:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012, s. 237-242.
12. Kopeć K., Kształtowanie systemu transportowego miasta w celu osiągania wysokiej jakości życia mieszkańców, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12, s. 665-669.
13. Kopeć K., Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych, „Logistyka” 2014, nr 6/2014, DVD nr 3, s. 5667-5672.
14. Kopeć K., Pomorska Kolej Metropolitalna jako element zrównoważonego rozwoju systemu transportowego aglomeracji gdańskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2014, nr 28, s. 107-124.
15. Kopeć K., Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej, „Logistyka”, 2015, nr 3, s. 5205-5212.
16. Kopeć K., Przeszłość i przyszłość kolei miejskiej w aglomeracji gdańskiej, [w:] M. Tarkowski, J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce północnej, seria: Regiony Nadmorskie 18, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdynia-Pelplin 2010, s. 49-64.
17. Kopeć K., Specyfika monitoringu aspektu transportowego w monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6, s. 1709-1714.
18. Koźlak A., Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitalnych w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 143, s. 172-185.
19. Koźlak A., Perspektywy włączenia transportu kolejowego w obsługę portów lotniczych w Polsce, „Logistyka” 2011, nr 6, s. 4279-4290.
20. Kulpa T., Kulas S., Popadiak B., Zmiany zachowań komunikacyjnych pasażerów po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce, „Transport Miejski i Regionalny” 2017, nr 9, s. 5-10.
21. Mapa przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., Gdańsk 2014, http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/gallery/cache/1120__320x240_pkm-mapa-2014_ok.png
22. Michalski L., Birr K., Problemy planowania rozwoju systemu transportowego w obszarach metropolitalnych – przykład Obszaru Metropolitalnego G-G-S, „Metropolitan Przegląd Naukowy” 2017, nr 2(8), s. 82-90.
23. Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
24. Połom M., Dezintegracja usług komunikacyjnych w aglomeracji gdańskiej, „Metropolitan Przegląd Naukowy” 2017, nr 2(8), s. 70-81.
25. Połom M., European Union funds as a growth stimulant of electromobility on the example of electric public transport in Poland, “Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy” 2015, t. 13, nr 3, s. 89-96.
26. Połom M., Koncepcja wzrostu znaczenia elektromobilności w transporcie zbiorowym Trójmiasta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki” 2014, s. 181-193.
27. Połom M., Tarkowski M., Rola Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w kształtowaniu struktury przestrzenno-funkcjonalnej Gdańska, „Studia Miejskie” 2018, t. 30.
28. Raczyński J., Giedryś A., Wesołowski J., Łódzka Kolej Aglomeracyjna, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2012, nr 10, s. 14-22.
29. Raport PKM. I-IX 2015, Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., Gdańsk 2015, http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/uploads/2015/12/Raport-PKM_nr-4.pdf
30. Tarkowski M., 2016, Mobilność miejska jako wyzwanie strategicznego programowania rozwoju lokalnego – przykład Gdańska, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, nr 19(4), s. 7-18.
31. Wesołowski J., Transport Miejski. Ewolucja i problemy współczesne, Politechnika Łódzka, Łódź 2003.
32. Wielobranżowa koncepcja programowo-przestrzenna. Pomorska Kolej Metropolitalna. Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”. Faza II – realizacja przedsięwzięcia. Studium Wykonalności, 2012, http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/uploads/2010/09/DSC-Aktualizacja-Studium-Wykonalno%C5%9Bci-06.03.2012.pdf
33. Wocial M., Rokicki T., Znaczenie zbiorowego transportu szynowego na przykładzie Szybkiej Kolei Miejskiej w aglomeracji warszawskiej, „TTS Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 6, s. 19-24.
34. Wojtowicz A., Wojtowicz B., Nessel M., Wykorzystanie narzędzi psychologicznych do pomiaru poziomu jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2017, Rok 21, Nr 3/2017, tom I, s. 321-332.
35. Wróblewski P., Historia i dzień dzisiejszy Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, 2001, http://www.skm.pkp.pl/o-nas/nasza-historia/
36. Wyniki pomiarów natężenia ruchu pasażerskiego na liniach kolejowych obsługiwanych przez PKP SKM Trójmiasto Sp. z o.o. oraz badań preferencji i zachowań transportowych podróżnych, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, Gdańsk 2018, https://pomorskie.eu/documents/39036/1808735/Pomiar+ruchu+SKM/5223ffb6-64cf-4244-92f2-4586805ec895
37. Копечь K., Роль місцевого самоврядування у розвитку міської залізниці в Польщі (на прикладі Гданської агломерації), “Ефективність державного управління” 2011, t. 28, s. 262-271.
38. Копечь K., Роль місцевого самоврядування у створенні системи транспортного обслуговування стадіону “PGE Arena Gdańsk” підчас ЄВРО 2012, [w:] Модернізація системи державного управління: теорія та практика, t. 1, Львівський регіональний інститут державного управління, Львів 2012, s. 447-451.
Published
2018-06-22
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management