Ocena zawartości materiałów reklamowych opracowanych na potrzeby rynku turystycznego w świetle badań ankietowych

Assessment of content of advertising materials developed for the needs of the tourist market in the light of research

  • Marzenna Dębowska-Mróz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Keywords: assessment, tourism, advertisement

Abstract

The article discusses the basic issues of shaping the content of materials promoting tourism products and services. Of course, it should be noted that due to the volume of the article, only the most important aspects of the problem will be presented, which do not exhaust the entire complexity of the issue, which is the creation of advertising materials and their components. Moreover, the results of the questionnaire completed in two stages were presented, the aim of which was to get to know opinions on the content of promotional materials related to tourism and recreation. The completed surveys were conducted as pilot studies.

References

1. Beliczyński J., Strategia reklamy, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
2. Dębowska-Mróz M., Kapciak M., Reklama w turystyce w świetle badań ankietowych - aspekty etyczne, Autobusy 6/2016.
3. Goodwin H., Pender L., Etyka w zarządzaniu turystyką, [w:] Zarządzanie turystyką, Warszawa 2008, s. 354-355. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, WN PWN, Warszawa 2005.
4. Oleksiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
5. Rada Reklamy, Kodeks etyki reklamy, 10 marca 2015 r., Warszawa.
6. Strużycki M., Heryszek T., Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa 2007.
7. Walczak R., Prawne aspekty reklamy w ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym, Orzecznictwo, Warszawa- Poznań 2001.
Published
2018-06-22
Section
Organizacja i zarządzanie/Organization and management